22
یکشنبه, سنبله

بيش از ۵۷ هزار بيمار چشم توسط کمپ های سيار مراقبت چشم در مناطق روستايی کشور تداوی شده اند

صحت
Typography

eye-treatment

روز جهاني بينايي  تحت شعار"  دسترسی همگانی به مراقبت های صحی چشم" امروز در کابل در حالی تجليل شد که در اين کشور، ۴ صد هزار نفر نابينا اند و سالانه در حدود ۲۵ هزار تن بينايی يكی از چشمان شان را از دست ميدهند.

با اين حال وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در راستای مراقبت و تداوی امراض چشم گامهای استواری را برداشته است که ميتوان از  راه اندازی تيم های سيار مراقبت های چشم  در مناطق دور دست و روستايی افغانستان به گونه مثال نام برد.

تيم هاي سيار صحی مراقبت های چشم طی  سه سال گذشته ۳۶ کمپ سيار مراقبت چشم را در ولايات مختلف اجرا نموده که در نتيجه بيش از ۵۷ هزار مريض چشم، تداوی گرديده و از  ميان آنها ۴۶۷۶ تن نابينا رويت چشم شان را مجدداً بدست آورده و به همينگونه برای ۹۸۵۰ مريض چشم، عينک توزيع گرديده که تمام  اين خدمات بطور رايگان عرضه شده است.

دوکتور ناجيه طارق معين عرضه خدمات صحي کشور طی سخنانش گفت  که توسعه مراکز صحی چشم در سطح ولايات، راه اندازی کمپ های سيار مراقبت چشم در مناطقی که تا فعلا دسترسی به اين خدمات را ندارند، مدغم نمود مراقبتهای صحی ابتدايی چشم در مجموعه  خدمات صحی اساسی (BPHS)، از جمله اقداماتی مهمی است که وزارت صحت عامه آنرا عملی نموده است.

دوکتور ناجيه طارق افزود: " برمبنای مطالعات سازمان صحی جهان، زنان نسبت به مردان بيشتر در معرض تناقص رويت قرار دارد دو برسه نابينايان را در جهان زنان و دختران تشکيل ميدهد و تعداد خانم ها نسبت به مردان که نياز به جراحی کترکت دارند، بيشتر اند. در حال حاضر در اکثريت کشور های در حال انکشاف مردان دو برابر از زنان به خدمات صحی چشم دسترسی دارند".

در اين مراسم، بانو شاهدخت انديا نيز صحب نموده گفت که با ليسه نابينايان کابل از مدت ها بدين سو همکاری مادی و معنوی دارد  و از ديگر افغانهای متمول  نيز خواست تا سهم انسانی و اسلامی  خويش را در حمايت  از اين قشر، ادا نمايند.

 به همينگونه  داکتر اشفاق احمد نماينده سازمان صحی جهان و سناتور عبدالباقی بريال پيرامون موضوع صحبت نموده، ضمن ابراز حمايت و قدردانی از برنامه های وزارت صحت عامه در جهت مراقبت های صحی چشم، اظهار داشتند که بينايی يکی از نعمت های بزرگ خداوند متعال بوده و مراقبت آنرا بايد جدی تلقی نمود.

روز جهانی بينايی همه ساله در هفته دوم ماه اکتوبر با هدف بذل مساعی و عطف توجه به مشکل نابينايی در سطح جهان برگزار می گردد که در واقع اقدام مشترکی است از طرف سازمان صحی جهان؛ ماموريت بين المللی وقايه از نابينايی بعضی سازمانهای غير دولتی بين المللی که هدف آن از بين بردن نابينايی قابل پيشگيری تا سال 2020 می باشد.