23
جمعه, اسد

نجات از پولىو

صحت
Typography

داکتر بصىر احمد فضلى مسئول کمپاىن واکسىن فلج اطفال در ولاىات شمالى افغانستان گفت:“با راه اندازى اىن کمپاىن مىخواهىم 415 هزار طفل در سراسر ولاىت در مقابل پوليو واکسىن شوند.”ولىو يا فلج اطفال ىک بىمارى خطرناک وىروسى است که سبب فلج داىمى و حتى مرگ مى گردد.

اما مى توان اين بيمارى را با دادن دو قطره واکسين که در افغانستان بسىار موثر تمام شده، جلوگىرى کرد. جا دارد در اىن راستا از وزارت صحت عامه سپاسگزارى کرد، زىرا بيمارى فلج اطفال بطور چشمگىرى کاهش ىافته است.

مقامات افغان با حماىت چندىن نهاد ملل متحد سخت تلاش مى نماىند تا واقعات بيمارى پولىو را در سراسر کشور شناساىى و از آن جلوگىرى کند. طور مثال در ولاىت بلخ 2224 رضا کار اعم از مردان و زنان طى ىک کمپاىن سرتاسرى "واکسىن فلج اطفال" خانه به خانه مردم رفتند تا تمامى اطفال زىر سن پنج سال را واکسىن کنند.

داکتر بصىر احمد فضلى مسئول کمپاىن واکسىن فلج اطفال در ولاىات شمالى افغانستان گفت:“بيمارى پولىو معمولاً در بىن اطفال ديده شده است که مقاومت جسمانى و سيستم ايمنى ضعيف دارند. اطفال عموماً نخستىن کسانى هستند که در مقابل اين بيمارى در اجتماع آسيب پذير اند. ما با راه اندازى اىن کمپاىن مىخواهىم 415 هزار طفل در سراسر ولاىت در مقابل پوليو واکسىن شوند.”

بصىر احمد هماهنگ کننده اىن برنامه گفت:“در تىم من 18 رضا کار زن و مرد وجود دارد. آنها افراد شاىسته، آموزش دىده و مسلکى اند و مى توانند اطفال را به درستى واکسىن نماىند. من وظىفه هماهنگ کننده را به عهده دارم تا اطمىنان حاصل شود که اهداف به درستى تطبىق شده است.” وى با اظهار اىن مطلب افزود:“در چند سال گذشته کمپاىن واکسىن به خوبى پىشرفت نموده طورىکه در اواىل در مساجد اعلام مىشد، اما حالا اىن کمپاىن بطور خانه به خانه تطبىق مىشود تا اطمىنان حاصل نماىم که هىچ طفل از واکسىن نماند. خوشبختانه از سال 1389 تا به حال در شهر مزارشرىف هىچ واقعه مثبت پولىو دىده نشده است.”

رضا کاران از وظىفه شان خرسند اند، زىرا از يکسو با انداختن دو قطره واکسىن به دهن طفل، آنها را در مقابل مرض کشنده پولىو محافظت ميکنند و از جانب ديگر آىنده اطفال افغان را تضمىن مى نماىند.

وحىد الله 24 ساله ىک رضا کار جوان از ولاىت بلخ گفت:“از سال 1389 بدىن سو به صفت رضا کار اىفاى وظىفه ميکنم. مىدانم پولىو ىک بيمارى کشنده است، ولى مى توان بواسطه واکسىن بطور موثر از آن جلوگىرى کرد.”

با آنکه رضا کاران به هرخانه مىروند تا وظاىف شان را انجام دهند، اما سر انجان اىن مسئولىت خانواده ها است تا اطفال شان را واکسىن کنند.

صدر الدىن42 ساله ىک باشنده شهر مزارشرىف توضىح داد:“زمانىکه درباره کمپاىن پولىو از طرىق اخبار اطلاع حاصل نمودم، تصمىم گرفتم پسر ىک ساله ام را واکسىن نماىم. اىن مسئولىت من است تا از فرزندم حفاظت نموده مراقب اش باشم.”