26
جمعه, حمل

آلوده گی هوا

صحت
Typography

آلوده گی هوا به يک چالش در افغانستان تبديل شده است. در اين شماره، صدای آزادی در باره عوامل، اينکه چی بايد بکنيم تا آلوده گی هوا را کمتر کرده و اينکه چگونه می توانيم خانواده خويش را از مريضی های که عامل آن آلوده گی هوا است نجات دهيم، پرداخته است.

عوامل آلوده گی هوا در افغانستان چی ها اند؟

بيشتر افغانها برای گرم کردن خانه ها و آشپزخانه های شان چوب می سوزانند و نتيجه آن ذره های دود کاربن مون اکسايد است که در هوا آزاد می شود. بر علاوه، رقم موترها در جاده ها رو به افزايش يافته است. بيشتر اين موترها کهنه و با تيل کيفيت پائين فعاليت می کنند که به مواد سمی چون نايتروجن اوکسايد و سلفر دای اوکسايد اضافه می شوند. اين مواد کيميايی تاثير مضر بر صحت مردم دارد. آلوده گی هوا به يک چالش بزرگ برای شهرهای مرکزی افغانستان چون کابل، هرات و جلال آباد مبدل شده است.

ما در باره کدام تاثيرات مضره صحبت می کنيم؟

خوب، اين آلوده گی مرض قلبی شدت بخشيده، حمله های نفس تنگی و ديگر مريضی های تنفسی را بدتر می کند. همچنان آلوده گی شديد هوا باعث مشکلات در چشم و بينی شده و يکی از عوامل اساسی سرطان شش می شود. سوزش چشم، سرفه و سينه تنگی با آشکاری سطح بلند آلوده گی هوا معمول می باشد. آلوده گی هوا خطر تولد کودکان را با عوامل ولادی افزايش می دهد. بيشتر افراد بسيار جوان و يا بسيار پير در معرض خطر آلوده گی هوا می باشند.

آيا آلوده گی هوا کشنده هم است؟

بطور اوسط، هشت نفر در یک روز از اثر آلوده گی هوا در افغانستان جان می دهند که در مجموع به سه هزار و 75 تن در هر سال بالغ می شود. نگرانی این است که اگر آلوده گی هوا بدتر شود مردم بيشتر جان خواهند داد.

وزارت صحت عامه در اين باره چی می گويد؟

پيام وزارت صحت عامه برای تمام ارگان های دولتی و افغان ها اين است که هر کس بايد تعهد کند که آلوده گی هوا را از ميان بردارد. يک مقام وزارت صحت عامه به صدای آزادی گفت: "ما بايد محیط زيبای افغانستان را برای خود و برای نسل آينده خود پاک نگهداريم." تجمع زباله، ايجاد ساحات سبز، منع وارد کردن تيل کيفيت پائين و قير ريزی سرک ها از مسايل اند که توسط دولت نافذ شده تا آلوده گی هوا را از ميان بردارد. همچنان سال پيش، رييس جمهور کرزی يک کميسيون را گماشت تا کيفيت هوا در کابل را بهبود بخشد. دولت نيز دسترسی به برق را که راه پاک تر و کم آلوده تر انرژی را به ميان آورند، بهبود می بخشد.

چی کنم تا خود و خانواده ام را محفوظ نگهدارم؟

اگر وضعيت هوا خيلی بحرانی، مثل يک روز گرم يا آفتابی باشد، مواظب باشيد. زمانيکه سطح آلوده گی هوا بالا باشد، تلاش کنيد که تا حد توان در داخل خانه باشيد. سطح آلوده گی هوا در داخل خانه کمتر از بيرون خانه است. اگر شما بايد بيرون برويد، فعاليت های بيرون از خانه تانرا محدود به ساعت های نخست صبح و يا پس از غروب آفتاب بکنيد. زمانيکه گزارش های از وضعيت نا مساعد بهداشتی می شنويد، ورزش و يا خود را بکار نياندازيد. هر اندازه تيزتر نفس بکشيد، کثافت بيشتر را در شش های تان جا می دهيد.