پروژه باغداری و مالداری درننگرهار

زراعت
Typography

Farmer Hashim Sherzad has planted 133 new trees, earning him extra income to support his family.

نهال های باریک که نشان دهنده آینده برای دهقان هاشم شیرزاد بین گیاهان نخود خام و رسیده برای چیدن جمع شده است. به مدت چندین ساعت در هر روز، این کشاورز 42 ساله به دقت آبیاری نموده و علف های هرزه را ازمیان درختان لیمو کوچک در باغ کوچک خود را در نزدیکی قریه مومن آباد جمع میکند.

وی گفت که این زمان سرمایه گذاری است، وی انتظار دارد، زمانی که درختان در سه سال آینده به پختگی برسد، عاید سه برابر بدست آورد. وی افزود: "در کشورما همه لیمو را دوست دارند، و یک میوه مهم به خصوص درماه رمضان میباشد، و همه از آن در نوشآبه های شان استفاده میکنند."شیرزاد گفت که تا حال نتوانسته همه کاری های این تصدی را به تنهای اداره نماید. این شورای ولایتی بود که وی را انتخاب و تشویق به اشتراک در پروژه باغداری و مالداری نمود که این پروژه یک پروژه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است، به حمایت صندوق وجهی برای بازسازی افغانستان میباشد. این پروژه به هدف احیائ مجدد باغ های میوه و ایجاد باغ های جدید میباشد و دهاقین مانند شیرزاد را که زمین های خوب با آب فراوان دارد، کمک می نماید. اکبر حسین میرزا هماهنگ کننده این پروژه در ولایت ننگرهار گفت که نزدیک به 40 باغ درختان لیمو به کمک برنامه ملی باغداری ومالداری ایجاد شده است.میرزا گفت که دهاقین 25 درصد قیمت نهال ها را پرداخته واما کود کیمیاوی، مواد مغذی، غله جات و ادویه نباتی بطوررایگان توزیع شده است. وی افزودکه نهال ها محدود بوده از همین جهت روند این پروژه کمی آهسته به پیش میرود. این نهال ها بیشتر از مناطق افریقای جنوبی که کیفیت عالی دارد و با اقلیم افغانستان مناسب و سازگاری دارد، استفاده میشود. وی همچنان گفت که نرخ هر نهال 150 افغانی بوده که نسبت به نهال های پاکستانی قیمتر میباشد، اما تولید نهال های افریقای جنوبی بهتر ثابت شده است. میرزا گفت:"ما آرزومندایم که تا 25000 نهال دیگر را سال آینده بدست آوریم. بخاطریکه مردم از آن خوش استند و این کار باعث تقاضای بیشتر میگردد."
وضع بهتر زنده گی دهاقینمیرزا میگوید که دهاقین این ولایت از ایجاد باغ ها قدردانی نموده اند. این باغ ها به جا کمترنیاز دارند و زحمت کمتر نسبت به سبزیجات کار دارد. و منفعت آن بیشتر است، اگرچه برای بعضی ها درآغاز سرمایه گذاری قابل دستررسی است.شیرزاد به کمک برنامه ملی باغداری ومالداری 133 نهال را در هریک جریب زمین در اواسط ماه حوت سال 1391 غرس نمود. وی درمورد درآمد موقت نگرانی ندارد، بخاطریکه تا زمانیکه درختان سرحاصل میاید، حاصلات بین الفصلی نسبت به گذشته بهتر گردیده، چون کود و مواد مغذی خوب به آن داده میشود. و درآمد اش از حالا دوبرابر شده است. شیرزاد با هفت طفل اش ده سال قبل از یک ولسوالی نا امن به اینجا مهاجرت نموده و وی میخواهد که با پول های بیشتر اطفال اش را به مکاتب بهتر فرستاده وادویه خریداری نمود و در باغ های بیشتر سرمایه گذاری نماید. وی افزود: "این یک پروژه خوب است، و ما از آن بسیارخوش استیم، و زنده گی ما خوب است." خالد فرزند ده ساله شیرزاد که علاقه مند کمک با پدراش در باغ میباشد، امیدوار است تا پدراش بتواند یک روزی وی را شامل مکتب خصوصی نماید.

منبع: بانک جهانی