رييس جمهور غني: اکنون زعفران را به عوض لاجورد به سران جهان اهدا مى کنيم

زراعت
Typography

saffron

رييس جمهور غني در نشست وزارت زراعت دستور داد که در صد روز نخست پلان خود، مسايل عملى، محسوس و ضرورى را تحت پوشش قرار دهد و خواسته هاى مردم عام را مدنظر گيرند.

پلان صد روز نخست وزارت زراعت، به تاريخ ٢١ثور به رياست رييس جمهور مورد بحث قرار گرفت.در نشست مذکور که اسدالله ضمير وزير زراعت، آبيارى ومالدارى و تيم کارى وزارت اشتراک ورزيده بود، در ابتدا وزير زراعت بر اهداف پلان صد روز نخست، بعداً در ٩ بخش پيرامون پلان معلومات ارايه کرد.بر بخش هاى شامل پلان متذکره، آبيارى، گندم، ذخاير ستراتيژيک و مصوونيت مواد خوراکى، باغدارى و بته هاى طبيعى، صحت حيوانى، تحقيق و ترويج، منابع طبيعى و جنگلات، حمايت سکتور خصوصي، اصلاحات ادارى، منابع احصايوى و بشرى، ستراتيژى روابط عامه وزارت و موضوعات ديگر بحث صورت گرفت.افزون بر اين، تيم وزارت  در مورد پلانهاى وزارت زراعت که در کنفرانس لندن  به سکتور زراعت ارتباط دارد، نيز توضيحات داد.رييس جمهور غني پلان تهيه شده را ستود و به وزارت زراعت هدايت داد، در صد روز نخست پلان خود، مسايل عملى، محسوس وضرورى را مورد بحث قرار دهد و به خواسته هاى مردم عام نيز توجه مبذول دارد.نامبرده، بر آبيارى، مصوونيت خوراکى، ذخاير ستراتيژيک، بازاريابى، ترويج زعفران و تقويت ظرفيت  و تجديد نظر وزارت زراعت تاکيد نمود وگفت که وزارت زراعت بايد با ادارت کليدى دولت نشست هاى را برگزار نمايد تا يکجا مطابق تقاضا هاى نهادهاى دولتى براى رشد وتقويت توليدات داخلى و استفاده از آن تلاش به خرچ داده شود.اشرف غنى در عرصۀ ترويج، پروسس و بازاريابى زعفران از تمايل جدى امارات متحدۀ عربى ياددهانى نمود و افزود که چين و آذربايجان نيز به زعفران افغانستان علاقه دارند.رييس جمهور گفت: ((اکنون به سران جهان در عوض لاجورد بر اهداى زعفران و موضوع  بازاريابى براى محصولات داخلى، به سطح عالى توجه مى کنيم.))نامبرده افزود که خدمات ترويجى وزارت زراعت بايد با سکتور ترويجى خصوصى همآهنگ و از امکانات سکتور خصوصى در عرصه ترويج استفاده صورت گيرد، وزارت زراعت بايد بر طرح خريد گندم، محصولات باغدارى، مهمتر از همه به بازاريابى و تقويت  پروسس انگور به طور جدى کار نمايد.نامبرده همچنان گفت که وزارت زراعت بايد ظرفيت هاى خود را مطابق پلانهاى اين وزارت عيار نمايد، به اساس ضرورت پلانها، د ر راستاى ظرفيت تيم اش، به تغييرات ضرورى توسل ورزد.رييس جمهور اصرار ورزيد که در وزارت زراعت بايد ظرفيت ايجاد شود، تا چهار ونيم سال بعد همه کارمندان اين وزارت، تمام برنامه هاى شان را تطبيق و نظارت کرده بتوانند.