سردخانه ها: میوه و سبزیجات بیشتر در مارکیت

انگور افغانستان پس از بسته بندی به خاطر صادرشدن به ممالک ديگر در سرد خانه ها نگهداری می شود.

زراعت
Typography

از آنجاکه حدود شصت در صد افغانها  مصروف زراعت هستند، دولت افغانستان مصمم است که برای رشد و توسعه اقتصاد کشور

و تقويت سکتور زراعت،ايجاد سردخانه ها را بگونه چشمگير توسعه و افزايش بدهد.

محمد قربان حقجو رئيس پيشين اداره حمايت از سرمايه گذاری افغانستان"آيسا" در اين مورد گفت:"با ساختن سردخانه های بيشتر می توانيم صادرات ميوه تازه و سبزى را در سال روان تا يک ميليارد دالر افزايش بدهيم كه اين خود يک رقم بزرگ برای رشد اقتصاد کشور محسوب ميشود."

مقام های بلند رتبه اتاق تجارت و صنايع افغانستان گفتند، سردخانه که اخيراً در محوطه ميدان هوايی بين المللی حامد کرزی ساخته شده است، ظرفيت نگهداشت يكصد تُن ميوه و سبزى را دارد. اين امر خود باعث افزايش صادرات و  عوايد دهقانان زحمتکش  در کشور می شود.

به گفته مقام های وزارت زراعت ،آبياری و مالداری، سرد خانه که در ميدان هوايی بين المللی حامد کرزی ساخته شده، يكی از بهترين و بزرگترين سرد خانه نسبت به 1500 سرد خانه خورد و بزرگ ديگر است که در بيشتر ولايات ساخته شده است.

شير آقا صادقی رئيس اتحادىه صادر کننده گان ميوه و سبزى گفت:"وزارت زراعت ،آبياری و مالداری با همکاری  وزارت تجارت و صنايع در نظر دارد تا چندين سرد خانه معياری را در  ولايت های کابل، قندهار، هرات،بلخ، ننگرهار و قندز اعمار نمايد. همچنان در نظر است که مارکيت های ميوه و سبزى  و مجتمع زراعتى در سرحدات کشور ايجاد شود."

وی افزود:"از آنجاکه ميوه و سبزى بسيار زود خراب می شود به همين منظور برای ثابت نگهداشتن بازار ميوه و سبزى به سردخانه ها بيشتر نياز است."

دهقانان در مصاحبه با خبرنگار صداى آزادی در گوشه و کنار کشور از دورنمای ساخت اين سرد خانه ها ابراز خرسندی می نمايند. يک دهقان از ولايت هرات گفت که برعلاوه که ميوه و سبزى در سرد خانه ها نگهداری ميشود، عوايد صادرات ميوه و سبزى نيزافزايش ميابد و  اين وابستگی افغانستان را در بخش واردات مواد غذايی کاهش داده و پول بيشتر در کشور حفظ ميگردد.

جمعه خان باشنده هرات گفت:"ايجاد سردخانه ها تاثير مستقيم روی بازاريابی دهقانان دارد.باداشتن سردخانه می توانيم حاصلات زراعتی خود را در داخل کشور به مصرف برسانيم و ضرورت نيست ميوه و سبزى را از کشور های خارجی وارد  نمائيم. آرزومندم  دولت سرد خانه های بيشتری را به خاطر کمک به دهقانان و رشد اقتصاد مردم اعمار نمايد."