24
جمعه, ثور

میزان حاصلات زعفران درکشور دونیم برابر افزایش یافت

زراعت
Typography

حمایت مالی و تخنیکی دولت از کشت زعفران سبب شده است تا میزان حاصلات زعفران درکشور دونیم برابر افزایش یابد.


herat suffron product 1درسال گذشته درسراسر کشور در یکهزار هکتار زمین زعفران زرع می گردید، اما متکی به گزارش وزارت زراعت وآبیاری درسال جاری ساحه کشت زعفران درکشور به دو هزار و هشت صد هکتار زمین توسعه یافت واین موضوع سبب گردید که حاصلات زعفران در سالجاری دونیم برابر نبست به سال گذشته افزایش یابد.
به باور آگاهان حمایت مالی و تخیکی، دولت از دهقانی که مصروف زرع زعفران درکشور اند سبب شده زرع این نبات گران قیمت درکشور افزایش یابد و در کنار آن عواید بدست آمده نیز قوس صعودی به خود بگیرد.
در اتکا به گزارش وزارت زراعت، زرع این نبات در 31 ولایت کشور ترویج گردیده و زارعان افغان امسال از فروش نزدیک به شش متریک تن زعفران عاید خوبی بدست آورده اند، در حالیکه درسال گذشته حاصلات زعفران سه ونیم متریک تن بود؛ از ترویج زرع زعفران درکشور چند سال سپری می گردد وحمایت بنیادی دولت از زارعان این نبات، به زارعان توفیق بخشیده است تا با علاقمندی دنبال این مسال باشد.
به اساس برنامه وزارت زراعت برای زارعان این بخش ماشین های خشک کن نیز داده می شود و درکنار آن دولت تفاهمنامه فروش زعفران میان افغانستان وچین را امضا کرده و در جنب آن به بازار یابی نیز پرداخته است.
این اقدامات می رساند، دولت توجه جدی دارد تا با همکاری به زارعان، زعفران این نبات گران بها را جاگزین کشت مواد مخدر در کشور سازد.
این موضوع می تواند زمانی بیشتر عملی گردد که تجار وسرمایه دار کشور نیز دراین بخش سرمایه گذاری نمایند تا این صنعت بیشتر از آنچه آرزو است، توسعه  و انکشاف یابد .