٣٠٠ پروژۀ زراعتى در کابل عملى مى شود

زراعت
Typography

The Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock said on Saturday it would launch 300 agriculture development projects at a total cost of more than $15 million in Kabul.

وزارت زراعت، ٣٠٠ پروژه انکشافی را به ارزش بیش از١٥ ميليون دالر به منظور تقویت سکتور زراعت و کمک به زارعین، در سطح ولايت کابل عملى میکند.

محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری، در نشستی که امروز با اشتراک ولسوالان ولایت کابل داير شد، گفت که اين پروژه ها از بودجۀ وزارت، در ولسوالی های چهارده گانۀ کابل در سال آينده عملى مى گردد.
وى افزود که با عملى شدن برنامه های انکشافی، مصوونیت غذایی، مالداری، اقتصاد زراعتی، منابع طبیعی و سیستم های آبیاری زارعين تقویت خواهد شد. 
در اين نشست که شماری از نمايندگان نهادهای داخلی و بین المللی نيز شرکت داشتند، بسته های زراعتی که شامل وسایل مختلف باغداری و مالداری بود، از سوى وزارت زراعت به  ولسوال ها توزیع گرديد.
حشمت الله عنایت رئیس زراعت کابل، به آژانس خبری پژواک گفت که اين وسايل، از طريق کوپراتيف ها و آموزش دهاقين، در اختيار گروپهاى زراعتى ولسوالى ها قرار مى گيرد.
وی افزود که برنامه های انکشافی این وزارت برای سال آینده؛ شامل احداث سبزخانه ها، احداث قطعات زعفران و سویابین، حفر یک حلقه چاه عمیق، پاک کاری کانالها، احداث باغهای جدید و قوریه ها، مجادله علیه آفات وامراض زراعتی و... می باشد.
رئیس زراعت و آبیاری کابل گفت که برنامه های انکشافی را با درنظرداشت اقلیم هرولسولی، به شکل متوازن و یکسان عملى خواهند کرد.
اين ولسوالى ها شامل بگرامی، پغمان، خاکجبار، گلدره، شکردره، میربچه کوت، فرزه، استالف، قره باغ، کلکان، موسهی، ده سبز، چهارآسیاب، سروبی و بخش زراعت شهری مى شود.
عنايت علاوه نمود که درسال روان، ٢٩٥ برنامه انکشافی را به ارزش ١٤ عشاريه ٢ ميليون دالر، درسطح کابل به اجرا گذاشته بودند، که بیش ازنود درصد آن تطبیق و متباقی که شامل پروژه های ساختمانی میباشد، درسال آینده تطبیق خواهد شد.
از جانب ديگر، وزير زراعت، بودجۀ انکشافی سال ١٣٩٢ این وزارت را بیش از ١٠٠ میلیون دالر خوانده، گفت که ممکن است این رقم ازسوی وزارت مالیه افزایش یابد.
وى افزود که وزارت زراعت، به تناسب سالهای قبل برای ایجاد سردخانه ها، میکانیزم های زراعتی، کشت زعفران، مدرن ساختن سکتوربرنج، سیستم  آبیاری، اعماربندهای کوچک وبزرگ و احیای جنگلات نيز پول بیشتر به دست آورده است.
رحيمى گفت که برای سیستم آبیاری  ١٠ میلیون دالر، برای ایجاد سرد خانه ها ٨ میلیون دالر، و دربخش میکانیزم زراعتی يک میلیون دالر را به مصرف خواهند رساند.
وزیرزراعت، ازاجرای برنامه های انکشافی این وزارت اظهارامیدواری کرده، علاوه نمود که تطبیق ده ها پروژه انکشافی درسال ١٣٩١ دستاوردهای مثبت را درعرصۀ تقويت زراعت روستایی، به همراه داشته است که ٣٠٠ پروژه در سال آينده، با استفاده از تجارب امسال، عملى مى گردد.
در اين نشست؛ عبدالجبارتقوا والی کابل، برمیکانیزه ساختن سکتور زراعت و معیاری ساختن تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: "تولیدات اعلی و با کیفیت، میتواند مارکیت را به سوی امتعۀ زراعتی بکشاند و سلامتی میوۀ تازه، ضامن سلامتی میوه های خشک خواهد بود."