اولین اجلاس کمیته مشترک میان افغانستان و اتحادیۀ اروپا در مورد تطبیق موافقتنامۀ همکاری غرض مشارکت و انکشاف امروز مؤرخ ۱۹ دلو ۱۳۹۶ در بروکسل برگزار گردید.

بلخ با امنیت نسبی اش، توانسته بستر مناسبی برای کار های تجارتی و سرمایه گذاری باشد. در کنار سرمایه گذاری های هنگفت که از سوی تجار ملی و بین المللی در این ولایت صورت گرفته، زنان تجارت پیشه نیز در چرخش اقتصاد این ولایت سهم ارزنده ی دارند.

Backyard poultry production has always been a major contributor to family nutrition in Afghanistan that enhance families through small-scale earn income to feed the family. Among hundreds of families which received hen donation in Kunduz, one is Nooria.

اجمل حمید عبدالرحیمزی، رئیس ارتباط و آگاعی عامه و سخنگوی وزارت مالیه امروز مؤرخ ۲۱ قوس ۱۳۹۶ طی کنفرانس مطبوعاتی در مرکز رسانه های حکومت در رابطه به انعکاس تصامیم شورای عالی اقتصادی و ارزیابی مؤفقانۀ صندوق بین المللی پول در مورد اصلاحات مالی و اقتصادی حکومت افغانستان به رسانه ها معلومات ارائه نمود.

از روز جهانی محاسبین طی نشستی امروز مؤرخ ۳ عقرب ۱۳۹۶ در هوتل کابل سرینا توسط ادارۀ محاسبین مسلکی ریاست عمومی خزائن وزارت مالیه تجلیل بعمل آمد. در این نشست معین مالی وزارت مالیه، سرپرست ریاست عمومی خزائن، رئیس اتاق های تجارت و صنایع، مقامات دولتی و استادان و محصلین مسلک محاسبه شرکت ورزیده بودند.

MoC Celebrates Accountants Day

مطالب بیشتر...