به زودى سيستم نسل چهارم تکنالوژى( 4G) وارد کشور خواهد شد

اقتصاد
Typography

4g

وزارت مخابرات ميگويد که درسيزده سال اخير، در سکتورمخابرات و تکنالوژى معلوماتى، انقلاب رونما گرديده و به زودى سيستم نسل چهارم تکنالوژى( 4G) نيز وارد کشور خواهد شد.

انجنير اميرزى سنگين وزيرمخابرات که روزگذشته درمحفل تجليل از روزجهانى مخابرات وتکنالوژى معلوماتى صحبت ميکرد، گفت که سيزده سال قبل، افغانستان يکى از عقب مانده ترين کشورهاى جهان بود و دربخش مخابرات، هيچگونه زيربنايى وجود نداشت.اما وى افزود که پيشرفتهاى بعدى در افغانستان دربخش مخابرات وتکنالوژى معلوماتى، درسطح منطقه بى نظيربوده و افغانستان سفرى را که در بيش از يک دهه طى نموده، ممالک همسايه آنرا در٥٠ سال نيز طى کرده نميتوانند. وزير مخابرات علاوه کردکه عوايد سکتورمخابرات در ١٠ سال اخير، به يک ميليارد و  ٣٣٤ ميليون دالرامريکايى ميرسد. تنها درسه سال اخير، عايد سکتورمخابرات ٦٥٠ ميليون دالر بوده ودرسال گذشته، اين رقم به ٢٣٥ ميليون دالر ميرسيد.وى رقم سرمايه گذارى دراين سکتور را ٢،٢ ميليارد دالر امريکايى خوانده گفت که درسکتور مخابرات، براى حدود ١٤٠ هزار تن زمينه کار نيز مساعد شده است.اميرزى سنگين افزود که فعلاً همه شهروندان کشور، تيليفون همراه (موبايل) دارند وبيش از ٥٠درصد نفوس آن، تحت خدمات انترنت از طريق نسل سوم تکنالوژى (G3 ( قرار گرفته که تايکسال اين رقم نيز به صد درصد خواهد رسيد.وزيرمخابرات وتکنالوژى معلوماتى گفت که تکنالوژى، روبه پيشرفت است و بسيار زود به جاى ترى جى، نسل چهارم تکنالوژى معلوماتى( 4G) نيز به افغانستان آورده خواهدشد. سيستم  (G3 (  نسبت به سيستم هاى مخابراتى انالوگ و ديجيتل، عصرى بوده و براساس آن، ميتوان خدمات انترنتى را از طريق تيليفون هاى موبايل، با سرعت و کيفيت عالى به شمول ديدن تصوير عرضه نمود.وزارت مخابرات ميگويد که سيستم ( 4G) شکل پيشرفته و سريعتر ترى جى بوده و فعلاً شرايط براى آوردن اين تکنالوژى جديد، آماده است.وزير مخابرات، گفت که دربخش رسانه ها و آزادى بيان نيز پيشرفتهاى خوبى صورت گرفته و درحال حاضر، ٨٩تلويزيون و٢٢٠ راديو درکشور فعاليت دارند و تلاش ميشود تا دوماه آينده، نشرات تلويزيونى از طريق شبکه ديجيتل نيز افتتاح گردد.اما وى گفت که درکنار پيشرفتها، مشکلاتى نيز دراين عرصه وجود دارد، هنوزهم ١٠ درصد نفوس کشور به دليل ناامنى از خدمات مخابرات محروم بوده و مردم از بلندبودن قيمت و کيفيت پايين خدمات مخابراتى شاکى اند که براى رفع آن تلاش ميشود.قربان حقجو رييس عامل اتاق تجارت وصنايع نيز پيشرفتها در سکتور مخابرات وتکنالوژى معلوماتى را در ١٣سال اخير چشمگير خوانده گفت که نيازمندى مردم به خدمات مخابرات و تکنالوژى معلوماتى، حمايت حکومت از اين سکتور و مديريت خوب وعدم فساد در وزارت مخابرات، از دلايل عمدۀ پيشرفت سکتور مخابرات بوده است.اما وى علاوه کردکه هنوزهم ناامنى دربعضى مناطق به حيث چالش عمده دربرابر اين سکتور قرار دارد و در بعضى مناطق، آنتن شرکتهاى مخابراتى توسط مخالفان مسلح به آتش کشيده ميشود وکارمندان شان تهديد ميگردند و ازسوى ديگر، مقامات محلى بر کارمندان مخابرات فشار مى آورند که فعاليت شانرا قطع نکنند.رييس عامل اتاق تجارت وصنايع، خاطرنشان کرد که نبود برق دربعضى ساحات، از چالش ديگر فرا راه اين سکتور است و همين علت باعث شده که قيمتها بلند باشد.

منبع: پژواک