رئیس جمهور از وزارت مالیه مبنی بر افزایش عواید ملی و مصرف بودجه سال مالی ۱۳۹۵ تقدیر به عمل آورد

اقتصاد
Typography

محمد اشرف غنی، رییس جمهور به روزچهارشنبه ۸ جدی سال ۱۳۹۵ در جلسه کابینه مبنی بر افزایش عواید ملی الی ۳۳ میلیارد افغانی بیشتر از هدف تعیین شده و مصرف بودجه انکشافی الی ۸۳ فیصد از وزارت مالیه تقدیر به عمل آوردند.

جلسۀ کابینه فیصله نمود تا آنعده کارمندان وزارت مالیه و إدارات ذيربط که در این زمینه سعی نموده اند، مورد تقدیر قرار گیرند.
قابل تذکر است که در سال مالی ۱۳۹۵ برای جمع آوری عواید ۱۳۲ میلیارد افغانی هدف تعیین شده بود، خوشبختانه وزارت مالیه توانست که ۱۶۵ میلیارد افغانی عواید جمع آوری نماید که از هدف تعیین شده ۳۳ میلیارد افغانی و در مقایسه با سال ۱۳۹۴، ۴۳میلیارد افغانی افزایش را نشان می دهد. همچنان در همین سال بودجه انکشافی وزارت مالیه الی ۸۳ فیصد نیز به مصرف رسیده است.