ستراتیژی الحاق افغانستان به سازمان تجارت بین المللی بیان شد

اقتصاد
Typography

نشستی به هدف توضیح ستراتیژی الحاق افغانستان به سازمان تجارت بین المللی روزگذشته درکابل برگزارشد.

این نشست به ابتکار وزارت تجارت وصنایع و شرکت معینان وروسای ادارات ذیربط برگزار شد. در این نشست  همایون رسا وزیر تجارت و صنایع گفت: این نخستین باری است که کمیته بین الوزارتی در باره عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی نشستی رابرگزار کرده است .
وی گفت که افغانستان درسال گذشته عضویت سازمان تجارت جهانی را حاصل کرد و دراین سازمان یکصدو شصت وچهارکشور عضویت دارد که روی مسایل مربوط به تجارت دردنیا به گونه مشترک تصمیم اتخاذ میکنند.
دراین نشست محمد قربان حقجو معین تجارتی آن وزارت درخصوص اهمیت ایجادکمیته های بین الوزارتی و مرور به تعهدات مشخص وزارت خانه ها و ادارات ذیربط به شمول تعهدات شان صحبت کرد.
بعداً شرکت کنندگان پیشنهاد ها ونظریات شان را درخصوص مکلفیت های افغانستان در سازمان تجارت جهانی بیان کردند.