26
جمعه, حمل

نمایشگاه صنایع دستی درولایت غزنی راه اندازی گردید

اقتصاد
Typography
Ghazani

یک نمایشگاه که درآن صنایع دستی، اشیایی تاریخی و کتاب به نمایش گذاشته میشود به روزدوشنبه در ولایت غزنی افتتاح گردید.

غلام سنایی مایل به آژانس خبری پژواک گفت، این نمایشگاه توسط ریاست احیاء وانکشاف دهات این ولایت تنظیم گردیده و هدف آن معرفی صنایع دستی مردم ولایت غزنی به دیدارکننده گان میباشد. این نمایشگاه برای دو روز خواهد بود.
وی افزود، این نمایشگاه مردم محل را قادر به معرفی صنایع دستی شان به جهان خواهد گردید و همچنان از برگذاری چنین نمایشگاه ها برای معرفی فرهنگ ولایت غزنی درآینده خبرداد. درحال حاضر ولایت غزنی منحیث مرکزثقافت اسلامی درآسیا میباشد.
گل غوتی باشنده از ولسوالی اندرکه صنایع دستی اش را دراین نمایشگاه به نمایش گذاشته است، گفت، حکومت باید زنان را کمک نماید تا بازار خوب برای صنایع دستی آنها بیابد. نزدیک به 70 غرفه نمایش دراین نمایشگاه ایجاد گردیده است که درجیمنازیوم غزنی دایرگردیده است.