23
سه‌شنبه, سرطان

کارساخت پارک صنعتی درولایت پروان آغازگردید

اقتصاد
Typography

View on Charikar

کارساخت پارک صنعتی درمربوطات مرکز پروان در منطقه سنجده دره آغازگردیده و قراراست نزدیک به صد تن سرمایه گذارزمین توزیع گردد.

عبدالبصیرسالنگی والی پروان درنشست که به همین منظوردایرگردیده بود گفت، برعلاوه پارک های صنعتی دراین منطقه، سیستم برق، سرک مکتب، کلینیک، مسجدشریف، رستورانت و ساحه سبزنیزمدنظرگرفته شده است.
وی افزود که هیئت از ادارات مختلف با درنظرداشت سرمایه گذاری دراین پارک به سرمایه گذاران زمین توزیع خواهد شد. و با ایجاد پارک صنعتی برای هزاران تن فرصت های کاری ایجاد خواهد شد.
محمد طاهر رئیس سکتوری ولایت پروان گفت که یک جریب زمین دربدل هشت میلیون افغانی به سرمایه گذاران توزیع میگردد که 50 درصد زمین به سرمایه گذارن ودر متباقی زمین کارهای بنیادی پارک صنعتی صورت خواهد گرفت.