23
پنجشنبه, ثور

افغانستان درعرصه فراهم نمودن تسهیلات لازم برای تجارت وسرمایه گذاری پیشرفت نموده است

اقتصاد
Typography

نظر به ارزیابی های بانک جهانی افغانستان درعرصه فراهم نمودن تسهیلات لارم برای تجارت وسرمایه گذاری جایگاه 164 را دارد.

مزمل شینواری معین وزارت تجارت وصنایع روزگذشته به خبرنگاران گفت که سال گذشته افغانستان مطابق ارزیابی های بانک جهانی جایگاه 169 را داشت. و انتظار میرود که سال آینده این رقم از 14 کشوردیگر به جلو قرارگیرد.
وی افزود که بانک جهانی هرساله درهرکشور فراهم نمودن تسهیلات تجارت را درده بخش ارزیابی می نماید.
وی علاوه کرد که این بخش ها شامل دادن جواز به شرکت های ساختمانی، دسترسی به برق، ثبت ملکیت ها، پرداخت مالیه، تقویت نهادهای حقوقی، دسترسی به قرضه، حفاظت از سرمایه گذاران، تطبیق قرارداد ها و رسیده گی به دیگر مشکلات تاجران شامل میباشد.
وی همچنان گفت که زمانی که گذارش این بانک به دسترس ما قرارگرفت، ما خواهیم دید که درکدام بخش ها ما مشکلات داریم تا به آن رسیده گی شود.
درهمین حال عبدالرحیم سعیدی رئیس عمومی انکشاف شکتورخصوصی دروزارت تجارت و صنایع دراین کنفرانس گفت، که درعرصه صدورجواز اصلاحات قابل ملاحظه بوجود آمده است. وی افزود که صدور جوازیک ساختمان دریک ساحه رهایشی که نزدیک به یک سال ویا بلاتراز یک سال را دربرمیگرفت اما حالا درهفده روز به دست آورد. و همچنان مدت جواز نیز از یک سال به سه سال تمدید گردیده که همه کارهای آن دریک دفتر صورت میگیرد.
وی همچنان افزود که افغانستان درعرصه تجارت به اصلاحات بیشتر نیازدارد.
خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت دراین نشست گفت که وزارت تجارت به همکاری سکتورخصوصی موفق به ایجاد یک سلسله تسهیلات نایل گردیده ا ست. وی از دولت خواست تا عرصه مشکلات تجارملی درکشورهای ایران وپاکستان رسیده گی نماید.