ارزیابی اسناد داوطلبی برای خصوصی سازی نوی کابل بانک صورت گرفت

اقتصاد
Typography

kabul-bank 

کمیتهٔ بررسی اسناد داوطلبی برای خصوصی سازی نوی کابل بانک نتیجهٔ ارزیابی تخنیکی را اعلام نموده به گشایش آفر های قیمت اقدام ورزید.

در ادامهٔ پروسهٔ خصوصی سازی کابل بانک نو، کمیتهٔ بررسی بخش تخنیکی اسناد داوطلبی دو شرکتی را که به تاریخ ۲۵ قوس ۱۳۹۲ (۱۶ دسمبر ۲۰۱۳) در داوطلبی اشتراک ورزیده بودند مورد ارزیابی قرارداده نتیجهٔ آنرا روزگذشته اعلام داشت.
در ارزیابی تخنیکی شرکت کرو کاپیتال پارتنرز لمتد (Kru Capital Partners Ltd) از صد نمره هشتاد نمره بدست آورد در حالیکه شرکت محدودالمسوولیت سی بی جی آی (CBGI LLC) از صد نمره هفتاد وشش نمره را ازآن خود ساخت.
در مطابقت با پلان کاری که از جانب کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شده بود ضریب بخش تخنیکی هفتاد در صد و ضریب بخش قیمت سی در صد تعیین گردیده بود. این انتخاب ناشی از آن بود که کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان در خصوصی سازی کابل بانک نو توانایی تخنیکی خریدار احتمالی را که قادر به ارائهٔ خدمات بانکی باکیفیت باشد نسبت به قیمت پیشنهاد شده مرجح دانسته بود.
با در نظرداشت نتایج ارزیابی هردو کاندید جهت انتخاب نهایی به کابینه معرفی میگردند. بعد از منظوری کابینه و مشروط بر آنکه د افغانستان بانک داوطلب برنده را شایستهٔ ارائهٔ خدمات بانکی اعلام دارد پروسهٔ واگذاری کابل بانک نو به خریدار احتمالی آغاز خواهد یافت.