18
سه‌شنبه, جوزا

پروسۀ انتقالات از طريق عضويت اتحادیه بین المللی خطوط آهن رشد مى يابد

اقتصاد
Typography

UIC

پروسۀ انتقالات از طريق عضويت اتحادیه بین المللی خطوط آهن رشد مى يابدوزارت فوايدعامه اعلام کرد که با داشتن عضویت بین المللی راه آهن، صادرات کشور بیشتر میشود و افغانستان میتواند اموال را با واگن های خویش به سایر کشورها صادر کند.

نجیب الله اوژن وزير فوايدعامه، در نشست خبرى روزگذشته در کابل گفت که فعلاً افغانستان به خاطر نداشتن کُد، نمی تواند اموال را از طریق ریل به سایر کشورها صادر کند؛ اما پس از این برای افغانستان یک کُد داده میشود و این کُد، افغانستان را در انتقال اموال به سایر کشورها کمک میکند. 
ادارۀ راه آهن افغانستان، عضويت اتحادیه بین المللی خطوط راه آهن را، در ٨٣مين اجلاس عمومی اين اتحادیه در ١٢ دسمبر سالجارى در شهر پاریس پايتخت فرانسه، بهدست آورده است.
 وزير فوايد عامه تصريح کرد که با عضویت افغانستان به اتحادیه بین المللی خطوط راه آهن، ضمن اینکه  افغانستان داراى کد حمل و نقل از طريق خط آهن مى گردد، پروسۀ انتقالات رشد و توسعه پیدا می کند و افغانستان میتواند توجه کشورهای جهان را به خاطر ایجاد خطوط آهن در کشور نیز جلب کند.
اوژن علاوه کرد که این اتحادیه، ضمن تجهیز و تقویت پرسونل، جلب کمک ها به خط آهن، در اتصال آن به سایر کشورها نیز افغانستان را کمک خواهد کرد.
وى کسب عضویت افغانستان در اتحادیۀ بین المللی خطوط راه آهن را، ثمرۀ پشتکار و تلاش اداره خط آهن کشور خواند و افزود که اين اتحاديه شامل ٢٠٠ عضو در پنج قاره جهان بوده و اهداف آنرا حمایت و پشتیبانی اعضای اتحادیه و ارتقاى سطح آهن در سطح بین المللى تشکيل ميدهد.
اين در حالى است که افغانستان حدود پنج سال پیش عضویت سازمان "کریک" را نيز به دست آورده و این سازمان می خواهد که کشورهای جنوبی و آسیاى مرکزی را به وسیلۀ خطوط آهن وصل کند.
وزارت فوایدعامه ميگويد که هم اکنون، کار ٧٥ کیلومتر خط آهن از بندر حیرتان در سرحد ازبکستان تا شهر مزارشریف ولايت بلخ تکمیل شده و ١٢٤ کیلومتر خط آهن دیگر، از بندر تجارتى اسلام قلعه در سرحد ايران به سوى شهر هرات نيز در حال ساختن است.
به گفتۀ این وزارت درنظر است که در آیندۀ نزديک مسير تورخم، کابل و شیرخان بندر کندز، با چین و تاجکستان و از راه هرات، بادغیس و حيرتان از طريق سرک و خط آهن، به روسیه و اروپا وصل شود.