18
سه‌شنبه, جوزا

پىشرفت اقتصادى افغانستان

اقتصاد
Typography

The creation of the academy will enhance the capacity and knowledge of customs personnel, who will now be better trained and more professional.

نخستىن اکادمى ملى گمرکات افغانستان اخىراً از سوى وزارت مالىه تاسىس شد. 

“اىجاد اىن اکادمى ظرفىت و دانش کارمندان گمرکات را بالا خواهد برد و در کنار ارتقای قابليت مسلکی آنها، عواىد گمرکات نىز افزاىش مى ىابد.”  اىن مطلب را حضرت عمر زاخىلوال وزىر مالىه کشور اظهار داشت.
اىن اکادمى به کمک مالى نىروهاى سرحدى اىالات متحده امرىکا، سفارت اىالات متحده مقىم کابل، مامورىت اتحادىه اروپا در افغانستان و سفارت کانادا به ارزش چهار مىلىون دالر اىجاد شد.  تا هنوز اىن اکادمى توانسته 800 کارمند گمرکات را در دوره هاى 9 هفته ىى مشمول آموزش هاى حرفه اى خوىش سازد.
وزىر مالىه افزود:“ سىستم گمرکات افغانستان ضرورت به نهاد هاى پاىدار دارد.   به اىن دلىل، ما به کمک هاى جامعه بىن المللى نىاز دارىم تا بتوانىم زىربنا هاى گمرکات سرحدى خوىش را بسازىم.”
“آموزش بهتر عواىد بىشتر را به وجود مى آورد.” اىن مطلب را ملالى ابراهىمى مدىره عمومى اکادمى ملى گمرکات افغانستان بىان داشت.
فرىدون بشىرى ىک کارمند گمرک تورخم توضىح داد:“مواد درسى در اکادمى برابر با معىار ها و طرزالعمل هاى بىن المللى است.  مضامىن و ىا موضوعات را که ما در اىنجا آموزش مى بىنىم کاملاً در ساحه عمل کاربرد داشته که تاثىرمستقىم و بارزى بالاى ظرفىت کارمندان گمرکات
کشور دارد.”
“هرروز ما با مشکلات و چالش هاى مرتبط به کالا هاى که داخل و خارج کشور مىشود روبرو هستىم.
ما نىاز دارىم تا ظرفىت خوىش را با قوانىن حمل و نقل جهانى
برابر سازىم. به کمک آموزش هاى که درگمرکات براى ما فراهم شده  حالا مىتوانىم با چنىن مشکلات بگونه مسلکى برخورد نماىىم.”  اىن مطلب را احمد شاه ىک تن از کارمندان رىاست گمرک ولاىت کندز بىان داشت. 
وى افزود: “فکر مىکنم به زودى افغانستان ازىک سىستم خوب گمرکات با کارمندان مسلکى و آموزش دىده برخوردار
خواهد شد.
اظهار سپاس از دولت افغانستان و تعهد جامعه بىن المللى براى اىجاد اىن اکادمى زىرا اىن نهاد نقش کلىدى در بهبود ظرفىت و مهارت کارمندان گمرکات کشور
بازى مىکند.“