آموزش منجر به توسعه، آزادی و برابری میشود

آموزش
Typography

Students-teachers

۲۳ تن از پروگرام لسانس آموزش معلمین،پس از ۱۶ماه از آموزش، فارغ التحصیل گردیدند. این پروگرام  در سال ۲۰۱۱  به عنوان یک تلاش مشترک برای افزایش کیفیت آموزش معلمین در افغانستان آغاز شده است. این دومین گروه فارغ التحصیل این پروگرام میباشد .

هیلی سحر، یکی از فارغ التحصیلان این دوره میباشد که از صنوف۱-۳ را تدریس مینماید.وی می گوید “ما بسیاری از موضوعات جدید را آموخته ایم، به عنوان مثال از روش های مختلف تدریس، و چگونگی کار کردن در یک گروه و غیره. در حال حاضر ما این روش ها را هنگام تدریس اعمال مینمایم، و این باعث تغییر در شیوه تدریس من به شکل مثبت آن گردیده است”.پروگرام لسانس آموزش معلمین، یک پروژه مشترک بین پوهنتون کارستاد در سویدن، کمیته سویدن برای افغانستان، آژانس بین المللی توسعه همکاری سویدن و وزارت تحصیلات عالی در افغانستان میباشد.تا کنون بیش از ۷۰درصد از دانش آموزان به درجه ماستری رسیده اند که ۲۵آنان  زن هستند. این پروگرام در افغانستان برگزار می شود، با این تفاوت که دانش آموزان مدت دو هفته را به منظور دفاع از پایان نامه خویش در سویدن سپری مینمایند.بهشته بهمین عالمییکتناز فارغ التحصیلانمی گوید: ” من مضمون ریاضی را در دانشگاهتدریس مینمایم ویکی از مهم ترین آموخته های من اینست که چگونه من می توانم، و باید، “ریاضیات را با زندگی واقعی پیوند بدهم. منپایان نامه خود را  در مورد روش های حل ریاضی و چگونگیپیوند ریاضی انتزاعی با واقعیت، نوشتم.تمام دانش آموزان ملبس با کلاه و لباس  فراغت و آماده برای جشن گرفتن این مراسم و دریافت سند تحصیلی ماستری شناخته شده به سطح بین المللی هستند. این گروه دوم آماده به پرتاب کلاه های خود به هوا با داشتن سند فراغت در دست هستند، دوره اول دانش آموزان در ماه اگست ۲۰۱۳فارغ التحصیل گردیدند.طی این مراسم سخنرانی های متعددی توسط مهمانان دعوت شده صورت گرفت، که از آن جمله پیا کارلسون، هماهنگ کننده پروگرام و نماینده دانشگاه کارلستاد، سخنرانی خود را به زبان انگلیسی یعنی زبان تدریس پروگرام لسانس آموزش معلمینارائه نمود.او توضیح داد که این پروگرام  نه تنها باعث بهبود تعلیم و تربیه در داخل کشور گردیده، بلکه  سبب وسعت در بینش و فهم  دانش آموزان  از پژوهش های انجام داده شده در نقاط مختلف جهان نیز گردیده است. مدت زمان پروگرام ماستری ۱۶ماه بوده و پایان نامه دانش آموزان برای کمک  کردن در توسعه تعلیم و تربیه در افغانستان از اعتبار خاص برخوردار می باشد.پیا کارلسون طی سخنرانی خود گفت “برگزاری این پروگرام تاسیس یک ارتباط جدید بین سویدن و افغانستان میباشد، که از این طریق تبادل فرهنگی نیز صورت میگیرد که در آن هر دو طرف از یکدیگر می آموزند. همچنین باید به خاطر داشت که این آموزش حرفوی نیست، بلکه دانش آموزان تفکر و مهارت های تجزیه و تحلیل، را که از لحاظ زمانی یک پروسه طویل میباشد، آموزش دیده اند.”برگیتا جانسن ، نماینده انجمن بین المللی توسعوی سویدن در جریان محفل تاکید کرد که امروز  کمک های زیاد در راستای  اعمار مکاتب و سپس تجهیز آنها با کتابچه و قلم به مصرف میرسد ولی آنچه  مهمتر از همه است به فراموشی سپرده شده و آن معلمین اند. بدون معلمین تحصیل کرده،آموزش و پیشبرد یک مکتب با تعلیم و تربیه کیفی دشوار است.نرگس حلیمی، یکی از فارغ التحصیلان توضیح می دهد:“ما چگونگی دادن و دریافت نظریات در مورد کار های خود و از آنجاییکه همه دانش آموزان مختلف از یکدیگر اند، چگونگی کمک با هر دانش آموز به طور جداگانه را آموخته ایم” او تاکید می کند که این موضوع در زندگی روزمره  وی به عنوان معلم دانشگاه از اهمیت ویژۀ برخوردار میباشد.
نرگس حلیمی سند فراغت خویش را از آقای دیمیتری تودوروویج دریافت نموداحمد شاه منصوری می گوید: “پروگرام ماستری دشوار ، و به استاندارد بالا برگزار گردیده بود” او با افتخار کلاه فارغ التحصیلی خود را نشان می دهد، و میگوید که این بهترین روز در زندگی او است و این فرصت یک فرصت عالی است که دانش آموزان نباید آن را از دست بدهند”.احمد شاه به عنوان مشاور فنی در وزارت تعلیم و تربیه ایفای وظیفه مینماید، اما او میخواهد در آینده یک معلم باشد.احمد شاه  توضیح می دهد “یکی از اولین کارهایی که کردیم، بررسی کلمه جهانی شدن که معنی آن را نمیفهمیدیم بود. ولی بعد از انجام تحقیق متوجه شدیم که آن بزگتر از یک کلمه است، و هر کلمه را که استفاده می کنیم چندین پیام را در بر دارد”.بهیر ویار، نماینده دانش آموزان، احساسات خود  را طی یک سخنرانی در این محفل خلاصه بیان نمود.آموزش منجر به توسعه، آزادی و برابری میشود. در حال حاضر واقعاً سند ماستری را در دست داریم

منبع: کمیته سویدن برای افغانستان