26
جمعه, حمل

مهارت بیشتر زندگی بهتر

آموزش
Typography

vocational-training-in-Kunduz

مرکز آموزش حرفوی کوریا در میدان هوایی بگرام مهارت های را برای افغان ها مهیا ساخته تا آنها بتواند آینده روشن برای جامعه افغانستان را بسازند.

اخیرا بیشتراز 100 دانش آموز امتحان ورودی برای یک دوره آموزشی را سپری کردند، آموزش های که برای این شاگردان  داده می شود شامل پروگرام های کمپیوتر، برق، ولدینگ کاری، بازسازی و بخش های میکانیکی می باشد.
 بریالی و عبیدالله شاگردان  که یونیفورم های نو پوشیده بودند در مورد این کورس چنین گفت: ما بسیار حیجانی هستیم  از اینکه درس های مانرا  آغاز کردیم و ما بسیار خوشحال هستیم از اینکه این فرصت برای مهیا شده تا برای خانواده خود، قریه خود و جامعه خود خدمت کنیم. ما این مرکز آموزشی را انتخاب کرده ایم تا مهارت های خود رشد داده و زندگی بهتر برای مردم خود را بسازیم.
آقای هم هم سنگ ونگ نماینده کشور کوریا ضمن تبریک بادی به شاگردان که در این کورس راه یافته افزود که آموزش جوانان افغان به مثابه سنگ تهداب فردا در اولیت های کاری مااست.
وی همچنان علاوه کرد که من از تمام شاگردان که در این کورس اشتراک دارند می خواهم که اگر به اندازه بشترین توانایی شان کار کنند ، مهارت های شانرا رشد دهند وبرای کشور خود خدمت کنند آینده روشن را در پیش رو خواهند داشت.
جناب ونگ به صدای آزادی گفت که او شخصا بسیا خوش است زیرا کسانیکه علم وآموزش می بینند برای خوبی افغانستان موثر است و این  بهترین راه برای رسیدن به امنیت برای کشور می باشد.
او همچنان علاوه کرد که ما به تعداد 5 باب مکتب در ولایت پروان اعمار کرده ایم  و هزاران دانه چوکی، میز و تخته برای 45 مکتب دیگر در ولایت پروان کمک کرده ایم. ما متعهد به علم ودانش هستیم و همکاری خود  را در برگزاری آموزش برای جوانان افغان به بیشترین اندازه ممکن ادامه می دهیم.
این مرکز که از ماه جولای 2010 به این سو دوره های آموزشی را برای افغان ها را مهیا ساخته است ، مقامات گفته است که آنها نتایج مثبت از کلاس های حرفوی این مرکز را دیده است.
یکی از مقامات گفت که بیشتر از 300 دانش آموز از این مرکز فارغ شده اند و از همه مهمتر اینکه آنها برای آوردن  تغیر حالا در کشور های مختلف کار می کنند، ما به این شاگردان احترام می کرده و برای شان موفقیت در سعی وتلاش آینده شان آرزو می کنیم.

vocational-training-Kunduz-1


عبدالبصیر سالنگی والی ولایت پروان از شاگردان جدید شمول خواست تا از فرصت های که مساعد شده استفاده  کنند وباهمدیگر به بیشرین اندازه ممکن همکاری نمایند. وی همچنان افزود شما برای تعهد به آینده  باید دست یکدیگر خود را بگیرید، شما نیاز دارید تا با شاگردان دیگر همکاری کنید تا همه تان موفق شوید. برادران خود را به عقب نندازید بلکه به آنها توجه کنید ودر هنگام ضرورت آنها را کمک کنید.
کشور کوریا، افغانستان را در بخش های مختلف از قبیل زراعت، تعلیم و تربیه ، صحت و انکشاف دهات کمک کرده است.
در گذشته بعد از جنگ جهانی  کوریا کشور بوده که نیاز به کمک و انکشاف داشته اما با زحمات و کمک زیاد حالا کوریا توانایی آنرا دارد تا افغانستان را کمک کند. با شریک نمودن آموخته های چگونگی موفقیت کوریا در پروسه بازسازی اش ، آینده افغانستان نیز از باعث این دوستی  امیدوار کننده به نظر می آید.