26
سه‌شنبه, حوت

ارتقای تحصيلات عالی

آموزش
Typography

Women-Educationنخستين دوره ماستری در بخش تساوی جنسيت و مطالعات زنان در پوهنتون کابل رسماً آغاز شد. اين برنامه که توسط کوريا جنوبی تمويل شده است در همکاری با برنامه انکشافی سازمان ملل متحد به پيش برده خواهد شد.

داکتر صفی الله جلالزی سخنگوی وزارت تحصيلات عالی در يک گفتگو ويژه با مجله صدای آزادی گفت که اين برنامه ماستری بخش از برنامه  انکشافی فاکولته علوم اجتماعی می باشد. وی افزود که در نخستين دوره اين برنامه بشمول 19تن از زنان، 27 تن پس از سپری کردن امتحان وردوی و مصاحبه، دروس  شان را آغاز کرده اند.

"رسيدگی به تساوی جنسيت و موضوعات مربوط به زنان، از نياز های مبرم يک جامعه بشمار ميرود. مشکلات زيادی در نتيجه عدم آگاهی در مورد حقوق و مسؤليت های قانونی به ميان می آيند." سخنگوی وزارت

تحصيلات عالی با بيان اين مطلب افزود:"اشتراک کنندگان اين برنامه وسيع اعم از زنان و مردان در مورد حمايت و گام های عملی بسوی تساوی جنسيت در جامعه افغانی خواهند آموخت."

غلام فاروق عبدالله رئيس فاکولته علوم اجتماعی از راه اندازی اين برنامه در فاکولته علوم اجتماعی خرسند است. او گفت:" ما يک قدم مهم را در قسمت متداول کردن تساوی جنسيت و مطالعات زنان در افغانستان بر می داريم. با توجه به نصاب جامع برای شرکت کنند گان، آرزومنديم که نقش مهم را در تساوی جنسيت در کشور ايفا کنيم."

اين برنامه يک قدم مثبت بسوی آينده روشن زنان در کشور است. شريفه

ميرزا خيل يکتن از محصلين اين برنامه با ابراز خرسندی از اين برنامه گفت:"احساس می کنم مسؤليت بزرگ را برای زنان کشورم، بر شانه هايم حمل می کنم.تحصيلات به درجه ماستری وادارم ميسازد که با استفاده از توانايی های خود قدم های عملی را برای کمک با زنان در بخش های مختلف زندگی بردارم."

مسافر قوقندی يکتن ديگر از شرکت کنند گان اين برنامه با ابراز امتنان از جامعه جهانی به خاطر ايجاد چنين سهولت مبرم برای زنان و مردان در کشور، گفت:"به خاطر تحصيلات بيشتر، خرسندم که برنامه تساوی جنسيت را به درجه ماستری در پوهنتون کابل فرا می گيرم."