فراغت ٢٠ تن از سربازان کندک کشف کماندو از یک دوره آموزشی

آموزش
Typography

نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان سربازان کندک کشف کماندوی اردوی ملی را در بخش کوهنوردی و عملیات در مناطق مسکونی، آموزش نظامی دادند. بيست تن از این سربازان بعد از چهار هفته آموزش امروز از سوی مقام های حمایت قاطع و نیروهای امنیتی افغان، فراغت نامه های شان را دریافت و نشان مسلکی شدن شان را کسب نمودند.


ماسیمو بیاجینی" قوماندان نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان گفت یکی از اهداف عمده نیروهای ناتو آموزش و مسلکی ساختن نیروهای امنیتی افغان بوده که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود نیروهای حمایت قاطع در این دوره آموزشی سربازان کندک کشف اردوی ملی را با تاکتیکهای نظامی در مناطق کوهستانی و محلات مسکونی آموزش دادند که این خود در جریان عملیاتها موثر واقع خواهد شد.

در همین حال جنرال محمد ناصر هدایت قوماندان قول اردوی ٢٠٧ ظفر در غرب افغانستان گفت، در پی اعلام راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، همکاری نیروهای حمایت قاطع در بخش آموزش و مشوره به شکل قابل ملاحضه ای افزایش یافته است.

وی افزود هم پیمانان خارجی شان در چندین عملیات هوایی در حوزه غرب افغانستان به خصوص ولایت فراه سهم گرفتند و با هدف قرار دادن مواضع گروه طالبان تلفات سنگینی را بر آنان وارد نموده است.

از طرف دیگر جنرال محمد جمعه عدیل قوماندان پولیس در حوزه غرب کشور از قوماندانی نیروهای حمایت قاطع قدردانی نموده و میگوید آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط مربیان بین المللی باعث شده تا سربازان اردو و پولیس ملی با انگیزه و مورال بالا در عملیاتهای تصفیوی سهم بگیرند.

با این حال شماری از عساکر کندک کشف اردوی ملی که از دوره آموزش نظامی کوهنوردی و محلات مسکونی فارغ گردیدند میگویند، در این کورس نیروهای حمایت قاطع آنان را به روشهای جدید نظامی آموزش دادند که این خود در بلند رفتن ظرفیت عملیاتی شان موثر میباشد.

این سربازان به گروه های شورشی در غرب افغانستان هشدار میدهند در صورتیکه به روند صلح تسلیم نشوند توسط نیروهای امنیتی افغان از بین خواهند رفت.

به دنبال اعلام حضور نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، امیدواری ها به منظور سرکوبی شورشیان و برقراری صلح در کشور بیشتر شده است.

نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان سربازان کندک کشف کماندوی اردوی ملی را در بخش کوهنوردی و عملیات در مناطق مسکونی، آموزش نظامی دادند. بيست تن از این سربازان بعد از چهار هفته آموزش امروز از سوی مقام های حمایت قاطع و نیروهای امنیتی افغان، فراغت نامه های شان را دریافت و نشان مسلکی شدن شان را کسب نمودند.

نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان سربازان کندک کشف کماندوی اردوی ملی را در بخش کوهنوردی و عملیات در مناطق مسکونی، آموزش نظامی دادند. بيست تن از این سربازان بعد از چهار هفته آموزش امروز از سوی مقام های حمایت قاطع و نیروهای امنیتی افغان، فراغت نامه های شان را دریافت و نشان مسلکی شدن شان را کسب نمودند.

صفحه 2

ماسیمو بیاجینی" قوماندان نیروهای حمایت قاطع در غرب افغانستان گفت یکی از اهداف عمده نیروهای ناتو آموزش و مسلکی ساختن نیروهای امنیتی افغان بوده که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود نیروهای حمایت قاطع در این دوره آموزشی سربازان کندک کشف اردوی ملی را با تاکتیکهای نظامی در مناطق کوهستانی و محلات مسکونی آموزش دادند که این خود در جریان عملیاتها موثر واقع خواهد شد.

در همین حال جنرال محمد ناصر هدایت قوماندان قول اردوی ٢٠٧ ظفر در غرب افغانستان گفت، در پی اعلام راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، همکاری نیروهای حمایت قاطع در بخش آموزش و مشوره به شکل قابل ملاحضه ای افزایش یافته است.

وی افزود هم پیمانان خارجی شان در چندین عملیات هوایی در حوزه غرب افغانستان به خصوص ولایت فراه سهم گرفتند و با هدف قرار دادن مواضع گروه طالبان تلفات سنگینی را بر آنان وارد نموده است.

از طرف دیگر جنرال محمد جمعه عدیل قوماندان پولیس در حوزه غرب کشور از قوماندانی نیروهای حمایت قاطع قدردانی نموده و میگوید آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط مربیان بین المللی باعث شده تا سربازان اردو و پولیس ملی با انگیزه و مورال بالا در عملیاتهای تصفیوی سهم بگیرند.

با این حال شماری از عساکر کندک کشف اردوی ملی که از دوره آموزش نظامی کوهنوردی و محلات مسکونی فارغ گردیدند میگویند، در این کورس نیروهای حمایت قاطع آنان را به روشهای جدید نظامی آموزش دادند که این خود در بلند رفتن ظرفیت عملیاتی شان موثر میباشد.

این سربازان به گروه های شورشی در غرب افغانستان هشدار میدهند در صورتیکه به روند صلح تسلیم نشوند توسط نیروهای امنیتی افغان از بین خواهند رفت.

به دنبال اعلام حضور نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، امیدواری ها به منظور سرکوبی شورشیان و برقراری صلح در کشور بیشتر شده است.