17
دوشنبه, جوزا

آموزش نسل جدید مدیران دربخش اداره وتجارت

آموزش
Typography

Baz Mohammad Baz , Director NMA

جوانان با لباس های سیاه ونکتای های آزاد ویا دختران جوان با چادرهای شان با گام های استوار به سوی انستیتوت ملی اداره و مدیریت قدم (NIMA) می بردارند.

باز محمد باز رئیس انستیتوت ملی اداره و مدیریت گفت، محصلین در (نیما) که نسل جدید مدیران تجارت افغان درآموزش می بینند، یونفرم به تن دارند. این یک هدف بزرگ میباشد که محصلین 34 ولایت از سراسر افغانستان را جمع نموده و معلومات جدید اداره، کمپیوتر، محاسبه و دیگر مهارت های تجارت را به آن ها آموخت.
محمدبازگفت: "کشورما به مدیران با مهارت های مدرن به خصوص درولایات دورافتاده که آنها بسیار به سطح پایین کارمیکنند، نیازاشد دارد."
این پروژه برای افزایش تعداد کارمندان ماهر طرح گردیده که با افزایش آموزش های مسلکی وتخنیکی و سیستم آموزشی متوازن، و جواب گو به نیاز مارکیت، موثر وارزان میباشد.
درحال حاضر نیما نزدیک به 982 تن محصل دارد که از جمهل 220 تن آنها زنان جوان میباشد که شامل سه برنامه میباشد: محاسبه، مدیریت، وتکنالوژی معلوماتی میباشد.
نخستین دوره نزدیک به 1058 تن محصل درسال 2011 با اخذ دیپلوم از پوهنتون جیواسکیلا فنلند فارغ گردید. و نزدیک به 52 تن به زودی دربخش های عامه و خصوص شامل وظیفه شدند، درحالیکه دیگران به ادامه تحصیلات عالی درافغانستان وکشورهای خارج ادامه دادند.


برقراری توازن میان عصری شدن و عنعنات
نازیه شاه استاد درنیما گفت: "زنان بخش مهم کشور را تشکیل داد و آنها آموزش های خوب را فرامی گیرند و صاحب وظیفه میشوند."
نازیه آمردیپارتمنت انگلیسی این انستیتوت میباشد. برعلاوه وی قانون تجارت را تدریس می نماید. همه دوره های آموزشی درنیما به لسان انگلیسی تدریس میگردد و محصلین این لسان بین المللی تجارت را نیزیاد می گیرند.
وی میگوید: "برای بعضی محصلین این کارمشکل خواهد بود، این یک عمل متوازن میان عصری شدن و فرهنگ وعنعنات میباشد."
دختران به ویژه این برنامه ها را پرچالش میابند بخاطریکه بعضی خانواده ها درمورد دختران شان نگران میباشند. اما نازیه میگوید: "این کاربه زنان نیرومی بخشد و آزادی زنده گی و اقتصادی میدهد درحالیکه بیشتر همسن هایشان عروسی نموده وصاحب فرزند می گردند."
حمیرا مهمند دختر19 ساله نیز موافق است. والدین وی میخواهند که وی موفق باشد و درپیشرفت افغانستان کمک نماید. ما همه این موضوع را نمی دانند. فامیل وی اصلا باشنده ننگرهار میباشد که درآنجا هنوز هم بیشتر زنان اجازه کار را دربیرون از خانه را ندارند.
حمیرا گفت: "کشورما متحمل سه دهه جنگ گردیده است و همه چیز تخریب گردید، بنا این برنامه ها به ما میاموزد تا مدیران خوب باشیم و برای پیشرفت افغانستان کمک نمایم."
فرشته عظیمی جوان 20 ساله میگوید که وی ازبرنامه نیما سپاس گذار میباشد بخاطریکه پدروی دکان لباس فروشی دارد وقادر به پرداخت برای تحصیل دختراش نمی باشد، اما محصلین درنیما بعد از سپری نمودن امتحان بطور رایگان شامل این انستیتوت می شوند ومعاش خوب و میتوانند به خارج از افغانستان سفرنمایند. وی میگوید: "به فکرمن که این برنامه ها، زنده گی ما را بهتر میسازد."
احمد مصدق جوان 20، میگوید که فامیل اش وی را تشویق به درخواست درنیما نمود، تا توانایی هایش را تبارز دهد. حالا که وی از نیما فارغ گردیده است، درتلاش گرفتن درجه لسان دررشته کمپیوترساینس از یکی پوهنتون ها میباشد. وی میگوید: "خانواده من همیشه برایم نصیحت میکردد تا یک شاگرد خوب باشم، بنا تا برای کشورو مردم خود خدمت نمایم."
بازمحمد میگوید که درحدود 14600 محصل هرسال به این انستیتوت درخواست می نمایند که از جمله 500 تن شامل نیما میگردند. بعد از سپری نمودن امتحان سخت، آنها باید درسمستر اول موضوعات عمومی را مطالعه نمایند واگر آنها این را سپری نه نمایند، به سال آینده ارتقاء نموده نمی توانند

.
تمرکزدر آموزش کارعملی
بازمحمد گفت، که این برنامه اساسا بر آموزش مهارت های تاکید می ورزد، مثلا  چگونه یک کتاب ثبت را یجاد ویا چگونه یک صفحه متوازن را خواند: "کارما آموزش کارعملی میباشد، وزمانی که شاگردان شامل نیروی کار شدند، از آن فورا استفاده خواهد نمود. این برنامه به اساس نیاز وتقاضای بازار میباشد. و کوریکولم را مطابق مطالعه ما که به چه چیز دربخش خصوصی ودولتی نیازاست، ایجاد نمودیم."
وی افزود که درافغانستان تنها سه درصد محاسبان تصدیق نامه حسابداری دارند، اخیرا بیشتر محصلین نیما به هدف ارتقای دوره های آموزشی درمحاسبه و اداره و کمپیوتر ساینس از طرف این برنامه تمویل میگردد، شامل پوهنتون امریکای افغانستان ویا دیگر پوهنتون های بین المللی شوند.
باز محمد میگوید که  استادان نیما نیز درسمینارها برای ارتقای مهارت های شان درخارج کشور وحتی برای دریافت درجه ماستری دررشته شان داده میشود.
وی همچنان گفت که پلان های روی کاراست تا تعداد شاگردان نیما دوبرابر گردد. تعمیرات جدید، شامل جیمنازیوم، مراکز صحی، و لیله نیاز است. درسمستر بعدی نیما دررشته جدید را ارائه خواهد نمود: مدیریت هوتل و حوادث میباشد.
باز محمد میگوید:"ما درتلاش استیم تا فرصت های کارو مهارت های مورد نیاز را دراین کشورفراهم نمایم. یک روزی ، حوادث را جوانان ما به خوبی وتمرکز کامل مدیریت خواهد نمود."

 

منبع: پژواک