سورگل عبدالرحمن رئیس پوهنتون هلمند در مراسم فراغت محصلین این پوهنتون گفت از لحاظ ظرفیت پوهنتون هلمند ۸۱ استاد دارد که از این میان ۲۵ تن دارای درجه ماستری، ۲۰ تن دیگر از استادان در پلان بعدی ماستری قرار دارند.

Helmand University Students

داکتر مولاداد توبه گار رئیس صحت عامه هلمند میگوید این افراد برای انستیتوت صحی هلمند امتحان ورودی را سپری میکند از این میان ۱۴۰ تن شان به نرسنگ و نرسنگ عالی راه پیدا خواهند کرد.

تشنگی علم امیدی است برای آینده روشن افغانستان. بیشتر از ١٧٠٠٠ هزار جوان در شرق ننگرهار امتحان کانکور میدهند که بیشتر از دو هزار آنان را طبقه اناث تشکیل میدهند. نظر به گفتۀ محمد گلاب منگل والی ننگرهار آمادگی ها برای یک امتحان شفاف گرفته شده است. او گفت: "پولیس و دیگر سازمان های امنیتی برای تدابیر امنیتی محل امتحان توظیف شده اند تا از مداخله اشخاص غیر مسؤول جلوگیری کنند."

 

مرکز آموزشی پولیس ولایت قندهار در دهه اخیر هزاران پولیس را آموزش داده است. این مرکز چندین قوماندان های قوی و جوان را تربیت کرده که از جملۀ آنها میتوان جنرال رازق را نام برد که برای آینده بهتر افغانستان کار میکند. تعهد و سرسپردگی این مردان پولیس دیگران را تشویق کرده که ایستاد شوند و از کشور خویش حمایت کنند.

Kandahar Police Training Center

زمانی که جنرال زلمی ویسا، والی قندهار اولین سخنرانی رسمی خود را ایراد می کرد، به مردم وعده کرد که تغییرات مثبتی در بخش معارف و صحت می آورد. او آوردن تغییرات مثبت در بخش معارف را با تعیین رییس جدید معارف آغاز کرد و گفت که در بخش صحی نیز به زودی تغییراتی می آورد.

مطالب بیشتر...