سنگ تهداب میدان کرکت بورد در لوگر گذاشته شد

نوسازی
Typography

سنگ تهداب میدان کرکت ولایت لوگر توسط والی آن ولایت دیروز گذاشته شد.

محمدحلیم فدایی والی لوگر گفت: این میدان در  پانزده جریب زمین درشهر پل علم به هزینه چهار صد هزار دالر امریکایی به کمک کشور هندوستان اعمار خواهد شد.
منبع افزود ، درحال حاضر درلوگر چهل وپنج تیم کرکت به طور رسمی و غیر رسمی وجود دارد.
به گفته منبع، بیشترین بازیکنان تیم ملی از ولایت لوگر میباشند؛ دراین مراسم جمع کثیری از هواداران کرکت اشتراک  ورزیده بودند.