18
سه‌شنبه, جوزا

امراض نباتی

منتشر نشده
Typography

نباتات نیزبه یک سلسله امراض مصاب میگردد.

دراین نمایش تلویزیونی معلومات درمورد امراض نباتی، وقایه و تداوی این امراض ارائه میدارد.