17
چهارشنبه, سرطان

انتخاب نظافت و پاکیزه گی

Typography

A pedestrian walkway through what was once a trash dump in Kabul.

شهر کابل که پایتخت افغانستان نیز میباشد با سه میلیون باشنده گان  خود روزانه 2500 تن مواد فضله را تولید می نماید.

برطرف نمودن این مقدار کثافات از توان ریاست تنظیف و سرسبزی شهر کابل بالا میباشد. این ریاست با داشتن 115 لاری های انتقال کثافات قادر است روزانه حدود 1750 تن کثافات را از شهر جمع آوری نموده به خارج از شهر انتقال دهد، این درحالیست که هفتاد درصد آن هر روز در شهر باقی می ماند.
وضعیت امنیتی مشکل دیگر را در راستانی به کار گماشتن تعداد بیشتر کارمندان و وسایل برای رفع این مشکل ایجاد نموده است. در این راستا خریداری وسایط نقلیه جدید و به کار گماشتن کارمندان بیشتر تنها مشکل نیست که این ریاست به آن مواجه است.
با عبور و مرور باشنده گان ولایت دور و نزدیک در شهر که باعث تولید مقدار بیشتر کثافات میگردد خود چالش دیگریست که این ریاست به آن روبرو است.
طبق اظهارات زمری حسین مشاور در امور طب اطفال پوهنتون کابل:" کثافات از جمله خطرات محیط زیست را تشکیل میدهد. زیرا با مخلوط شدن آن با هوا باعث پخش امراض مانند آفات جلدی ، انتانات و اسهالات به سایر مناطق میگردد."
کابل یگانه شهر نیست که با این مشکل مواجه است ، تعداد زیاد از شهر های کشور به این مشکل دست و پنجه نرم می نمایند. حالا ادارات مربوطه حکومتی سعی می نمایند تا با این مشکل به سطح کوچه ها مبارزه نماید.
حبیب غوری مسؤل ریاست تنظیف و سرسبزی شهر کابل رهبری این حرکت ملی را به عهده دارد. موصوف یک پروژه های تجربوی را روی دست گرفته است که به اساس آن باشنده گان شهر کابل  ترغیب میگردد تا محیط خود را تنظیف نمایند.
مسؤلین شاروالی در بسیاری نقاط شهر خریطه های پلاستی را به شکل رایگان بالای اهالی توزیع نموده است که بعداً اداره مذکور  خریطه های  متذکره را که مملو از کثافات باشد به مبلغ ده افغانی خریداری می نماید. به این ترتیب تعداد زیاد مردم کمک نمودند  تا 179000 مترمکعب کثافات از شهر خارج گردد.
مسؤلین شهرداری به کمک موسسه هبیتات سازمان ملل متحده که در عرصه بهبود زنده ګی مردم فعالیت دارد  یک تعداد برنامه های آموزشي آگاهی عامه صحی را نیز راه اندازی نموده اند. کارمندان صحت عامه بیش از 170000 بازدید را از مکاتب ، پوهنتون ها و منازل رهایشی مردم انجام داده  اند تا مردم را درقسمت حفظ الصحه محیطی آموزش دهند.
 غلام محمد ملکیار مسؤل اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان نیز یک سلسله اقدامات را روی دست گرفته است. موصوف در این عرصه بالای قانون منع سوخت مواد که باعث آلوده گی محیط زیست میگردد تاکید میورزد. وی میگوید:"طبق قوانین افغانستان سوخت مواد که باعث آلوده گی هوا میشود در فضای آزاد جداً ممنوع است." دود که از سوخت این مواد تولید میگردد باعث امراض و آلوده گی محیط زیست میگردد."
نیرو های بین المللی نیز در این عرصه سهم خود راگرفته اند.نیرو های آیساف مستقر در میدان هوایی بگرام متعهد اند تا دستگاه  کوچک خنثی نمودن کثافات را نصب نمایند. "یک تن از مسؤلین بخش مطبوعاتی نیرو های آیساف میگوید :"  نیرو های آیساف نیز مراقب حفظ محیط زیست اند. "پسته های کنترولی در داخل میدان ایجاد گردیده است تا از فعالیت قرار دادیان که مسؤل انتقال موا دفضله اند مراقبت جدی نمایند.
همکاری مردم در جمع آوری کثافات نتیجه مثبت را در قبال داشته است. در ولایت ارزگان به اساس تقاضای شاروال ترینکوت به تعداد 60 صندوق کثافات جابجا گردیده است. کارمندان تنظیف ریاست شاروالی این ولایت با لباس های سبز و واسکت های نارنجی مصروف پاک کاری  شهر اند. آنها جوچه ها و پیاده رو های بازار کمان و مناطق رهایشی  را از وجود کثافات پاک می نمایند.
چهار وسیله نقلی بزرگ روزانه 5800 مترمکعب کثافات را از شهر خارج می نمایند.
تمام این برنامه ها جز از تلاش ها و ابتکارات مسؤلین شهرداری اند که لاری ها و صندوق های جمع آوری کثافات را درترینکوت شهرکندهار، لشکرگاه هلمند، زرنج ولایت نیمروز، نیلی ولایت دایکندی و قلات زابل جابجا نموده اند.
حبیب غوری مسؤل تنظیف و سرسبزی شهر کابل میگوید که تمام افغانها علاقه مند اند تا در جمع آوری کثافات و پاک سازی محیط زیست شان سهم بگیرند. "همکاری مردم در این عرصه  یگانه را حل این مشکل است."مردم باید در حفظ محیط زیست و پاک کاری سهم بگیرند."
بعد از پاک کاری اخیر که در ترینکوت صورت گرفته است مردم نیز با نظریه حفظ محیط زیست شان موافقه خواهد نمود.
"ترینکوت نه تنها از نظر ظاهری پاک گردیده است بلکه بوی بد که در محیط موجود بود نیز پاک گردیده است. رحیم الله یک تن از خوراکه فروشان جوان میگوید که مردم نمی خواهد در دوکان و جای کثیف خریداری نمایند.
موصوف افزود:"شاروالی در عرصه پاک کاری شهر کار زیاد برای ما انجام داده است."ازهمه مهمتر مردم حالا الهام گرفته اند که با گذاشتن صندوق های کثافت در محل زیست شان دارای محیط زیست صحی باشند.