26
جمعه, حمل

استفاده از انرژی آفتاب روبه افزایش است

Typography

Solara lights in Ghor province

قانع کننده ترین استدلال درمورد ظهور انرژی آفتابی زمان است که آفتاب از افق نمایان میگردد.
با رسیدن شب، چراغ های کوچه های بیشتر شهرهای افغانستان روشن میگردد.

روشنایی و امنیت با هم ارتباط دارد که با موجودیت روشنایی مردم به بازار رفته و دوکانداران به فکر آرام تا دیرزمانی دوکاکین شانرا باز میگذارند. با کاهش جرایم، وضعیت زنده گی همه بهترمیگردد.
با آگاهی مردم از منابع متداوم ومفید انرژی که هرگزبه مواد سوختی چون چوب، دیزل و زغال ضرورت ندارد عبارت از انرژی آفتابی میباشد.
انرژی آفتابی نسبت دیگرمواد سوختی برتری واضح دارد که که ارزان و قابل دسترسی درهمه جاها میباشد. برخلاف جنراتورهای عادی که برق رابطورمصرفی تولید مینماید، انرژی آفتابی ممکن در بطری ها تازمان که ضرورت آنها ذخیره میگردد.
تخته های انرژی آفتابی که درجاده های سپین بولدک، لوگر، هلمند و وردک نصب گردیده، سیستم جدید روشن نمودن جاده ها میباشد که تمام شب را روشن نموده حتی درروز های ابری نیزانرژی راذخیره نموده و شب را روشن میسازد.
انجنیر رومان خلیلی ازشرکت زالورستان میگوید که اگر انرژی آفتابی را با جنراتورمقایسه نمایم، قیمت خرید جنراتوربسیارپایین است اما ازنظرمصرف فوق العاده مصرف بلند دارد وازطرف دیگر قیمت تیل نیزبا گذشتن هرروز بلند میرود، درحالیکه سیستم آفتابی را یکبار سرمایه گذاری نماید و برای 25سال متداوم انرژی را بدست میاورید.
برعلاوه تخته های آفتابی به حفظ ومراقبت مانند بند های آبی ضرورت ندارد. تنها مراقبت که ضرورت دارد عبارت از پاک کاری تخته از خاک و برف میباشد که آن هم ماه دوبار به آن ضرورت میباشد.
زالورستان یک شرکت درعرصه تولید انرژی به شکل جدید آن در افغانستان میباشد که درسال 2005 توسط سه انجنیرافغان که ازپوهنتون انجنیری و تکنالوژی پشاورفارغ گردیده اند تائسیس شد و آنها چراغ ها، بخاری ها، پمپ ها و منقل ها را که همه توسط انرژی آفتابی کارمینماید به فروش میرسانند.
درطی هشت سال، 50 کارمند دایمی دردفاترکابل، جلال آباد و قندهار با معامله 2.5-2 میلیون دالرامریکایی کارمینماید. ودرصورت افزایش تقاضا، نیروی کاری به 290 کارمند که شامل انجنیران، تخنیکران و نظارت کننده گان افزایش میابد.
زالورستان موفقیت خود رامدیون کمک کننده ها که به تکنالوژی جدید علاقه مند اند میباشد. بانک جهانی، هیئت انجنیران ایالات متحده امریکا ویک تعداد دیگری از نماینده گی های کمک کننده سیستم انرژی آفتابی را درمکاتب، دارالایتام ها و دفاتردولتی و حتی درتاسیسات سردخانه ها  نصب نموده اند.
طرح های بزرگتر درراه است و کشورزیلاند جدید درماه آگست اعلام نمودکه درولایت بامیان بزرگترین سیستم انرژی آفتابی در افغانستان را به مصرف 15.2 میلیون دالرامریکایی ایجاد مینماید واین درحالیست که کشورآلمان احتمال اجرا چنین پروژه ها را در ولایات بلخ وقندز بررسی مینماید.

Kama cold storage run by solar power


با وجود ویا احتمالا بخاطرزیربناهای آن ازبین رفته است افغانستان میتواند که یک لابراتواری خوب سیستم انرژی آفتابی در منطقه باشد و این کار به کمپنی های افغانی مانند زالورستان اجازه میدهد که به شرکت های دیگر جهان رقابت نموده و قراردادهای جهانی را به دست بیاورند.

آقای قهار میگوید که درسه سال آینده ما تجارت خود را به دیگر کشورهای آسیایی که به شمول پاکستان، ایران و تاجکستان توسعه خواهیم داد.
وی علاوه نمود برای توسعه بیشتر به کشورهای دیگرافریقای مانند نایجریا و گانا تمرکز مینمایم.