26
جمعه, حمل

توليد عسل در مناطق مرکزی نتایج خوب داده است

Typography

bees-farms

سالانه توليدعسل درمناطق مرکزى به حدود ١٥ تن ميرسد وزنبورداران خواهان صادرات عسل به خارج از کشورهستند،اماخريداران قيمت آنرا بلند مى دانند.

عسل (شهد) اززنبورعسل به دست مى آيد ، لذت خاص دارد و به صحت مفيد است.زنبورعسل درصندوق هاى خاص نگهدارى ميشوند ، ازگُلهاى طبيعى تغذيه نموده و دوباره به صندوق ها برگشته و عسل توليد ميکنند.شغل زنبورداری و توليد عسل، زمينۀ اشتغال و درآمد خوب را برای زنبورداران در مناطق مرکزى کشور فراهم ساخته است.فارم داران زنبور عسل میگویند که مرغوب ترین عسل از گلهای خار است که این خارها  در ولسوالی حصه اول بهسود وبهسود مرکزى میدان وردک، ولسوالى هاى پنجاب، ورث ویکاولنگ بامیان، ولسوالى لعل وسرجنگل غور و ولسوالى هاى شهرستان ومیرامور ولایت دایکندی بصورت انبوه مى روید.محمد امین زمانی، یکی از فارم داران ولایت میدان وردک ميگويد که زنبور داری را از سال ١٣٨٦ بصورت خصوصی آغاز کرده وآنرا ادامه داده که فعلاً ١٢ فارم را دراين چهار ولايت اداره ميکند.وى به آژانس خبرى پژواک گفت که دراوايل توليد عسل به دها کيلو ميرسيد، اما درچندسال اخير توليد سالانۀ آنها به ١٥ تُن مى رسد.زمانى که مسوول( شرکت توليد عسل کوه بابا) در مناطق مرکزى است، علاوه کرد که اين١٥ تُن عسل از ٧٠٠ صندوق که درمجموع حدود چهل ميليون زنبور دارد و چهل نفر براى پرورش ونگهدارى زنبور ها موظف اند، به دست آمده است.اين زنبور دارد ميگويدکه عسل گل خار هم بامزه وهم بو وطعم خوبی دارد.رنگ عسل گل خار نیز بهترین رنگ است وازمشتری زیادی در داخل کشوربرخوردار است.وى گفت که صد ها صندوق زنبور را برای کسانیکه علاقمندی به زنبور دارند، توزيع ميکند وهر صندوق را پنجهزار افغانی ميفروشد وتلاش دارند تا زنبورداری بخاطر مرغوب بودن عسل مناطق مرکزی بیشتر ترویج گردد.زمانى علاوه ميکند که فعلاً توليدات آنها به کابل،کندهار و بلخ صادر ميگردد و ازدولت ميخواهند که زمينۀ بازاريابى وصادرات عسل به خارج کشور را مساعد نمايد.همچنان دولت فارم داران را در زمینه بسته بندی ودیگر کارهای تخنیکی کمک نماید تا افغانستان بخاطرى که گلهای طبیعی سرشار دارد مرغوب ترین عسل را  تولید نموده و اين پيشه را گسترش بدهند.
زمانى ميگويد که يک کيلو عسل خالص ازگل خار را ٥٠٠ افغانى و عسل ازگلهاى ديگر را ٤٠٠ افغانى عرضه ميکنند.
محمد على نيکزاد که درشهر باميان مغازۀ خوراکه فروشى دارد وعسل کوه بابا را عرضه ميکند، ميگويد که فروشات شان کم است و مشتريان مى گويند که يک کيلوعسل تا٢٥٠ افغانى نيز پيدا مى شود.
اما وى علاوه کرد: (( عسل ما خالص است و به اين قيمت مى ارزد، چون مردم توان اقتصادى ندارند، آنقدر به خريدن آن علاقه نميگيرند.))
به گفتۀ اين دکاندار، آنانى که از مفيديت عسل آگاه اند و عسل خالص را مى شناسند به هرقيمتى که باشد، خريدارى مى کنند.
عسل براى صحت انسان مفيد است. در پارۀ ١٤ قرآنکريم سوره اى به نام "النحل" زنبور عسل ياد ميگردد، در آيه اى از اين سوره آمده است: "...در آن (شهد) به انسان ها شفاء است..."
تحقيقات انجام شده در مورد عسل، فوايد زياد اين ماده را واضح ساخته و علاقمندان آن نيز رو به افزايش اند. قرار سروى، در کشورهاى پيشرفتۀ جهان، هرشخص سالانه بيش از يک و نيم کيلو شهد مصرف ميکند.
زنبورهاى عسل، داراى نظام و سيستم منظم و شگفت انگيزى اند.
زنبورداران از سه نوع زنبور يادآور شده و آنها را به نام هاى ملکه، کارگر و مذکر ميخوانند. ملکه پادشاه زنبورهاست که اگر هوا معتدل باشد، روزانه ٣٥٠٠ دانه تخم ميگذارد.
زنبورکارگر، از بيرون عسل مى آورد و زنبور مذکر(نر)اکثراً عسل توليد شده در داخل صندوق را ميخورد؛ اين کار مُضر بوده و اينگونه زنبورها، توسط زنبورداران، از صندوق بيرون آورده شده و از بين برده ميشوند.
يکنوع زنبور کارگر، در دهن صندوق به حيث پهره دار و يا داکتر وظيفه اجرا ميکند و هرگاه زنبور، بدون شيرۀ گُل، برگردد و پاهايش آلوده با کثافت باشد؛ سرش را قطع ميکند.
به گفتۀ زنبورداران، يک زنبور ٤٥ روز عمر دارد و در هر ماه، از هر صندوق دو بار عسل به وزن حدود ٢٠ کيلوگرام به دست مى آيد.
محمد نبی یکی از کارمندان مسلکی زنبور داری در باميان ميگويد که سیستم زنبور داری را برای فارم داران که از آنان زنبور خریداری میکنند براى دو هفته آموزش میدهند.
وی گفت که باید یاد داده شود که چگونه از زنبور ها مراقبت کنند چه زمانی از آن عسل بگیرند وچه زمانی فصل تخمگذاری وچوچه کشی آن میباشد .
به گفتۀ محمد نبى در یک صندوق زنبور عسل بین ٦٠ الی ٨٠ هزار زنبور زندگی میکند وباید یاد گرفت که آنان را در فصل زمستان وتخم گذاری چگونه غذا داد.
اين متخصص زنبوردارى ميگويدکه فعلاً زنبور های شان را از ولایات گرمسیر به مناطق مرکزی انتقال داده اند ودر فصل سرما دوباره آن را به ولایات گرمسیر میبرند تا تلفات زنبور ها به حد اقل برسد.
اما در بامیان فارم های زنبور داری کمتر رواج پیدا کرده وفقط فارم های محدودی در ولسوالی های کهمرد ،یکاولنگ وورث ومرکز بامیان به صورت خصوصی ایجاد شده است .
عبدالصمد یکی از فارم داران ولسوالی ورث که حدود ٥٠ صندوق زنبور دارد،گفت:یکی از مواردى که مردم نمیتوانند فارم زنبور داری در مناطق مرکزی ایجاد کنند در زمستان با مشکل نگهداری زنبور ها مواجه میشوند.
وی گفت که باید در فصل زمستان زنبورها در جاهای گرم انتقال داده شوند که این موضوع باعث شده تا  انتقال آن به ولایات گرمسیر برای دهاقین مشکل باشد وکمتر علاقهمندی به زنبورداری پیدا کنند.
اين زنبوردارد ميگويدکه در صورتى مردم به زنبورداری رو خواهند آورد که ریاست زراعت برای نگهداری زنبور در فصل زمستان برنامه را تدوین نماید وتمامی صندوق های زنبور را در جاهای مناسب انتقال بدهد.
عبدالصمد علاوه ميکند: (( ما نميتوانيم برای ده صندوق زنبور نیم سال از خانه خود دور باشيم، اما اگر بصورت اتحادیه که تمام زنبور داران زنبورهاى شان را جمع نموده یکجا به ولایت گرمسیر بفرستند آن وقت علاقمندی نیز پیدا خواهد شد.))
محمد طاهر عطايی ریيس زراعت ومالدارى بامیان ميگويدکه فقط در ولسوالی کهمرد فارم زنبورداری بیشتر است که یک انجمن زنبورداری عسل نیز دارند اما در دیگر ولسوالی ها بصورت انفرادی زنبورداری وجود دارد .
وی افزود که ریاست زراعت،برنامه خاصی برای توزیع صندوقهای زنبور ندارد اما در قسمت تشویق وهمکاری با فارم داران تلاش خواهند کرد.
رييس زراعت علاوه ميکند که آنها درصدد اين هستند که چطور بتوانند ترويج زنبوردارى را در مناطق مرکزى بيشتر نموده و توسعه بدهند و براى عسل،زمينۀ بازاريابى و صادرات آنرا به خارج از کشور مهيا نمايند.