23
جمعه, اسد

نقش ارزنده نرس ها

Typography

Medwifaryنرس ها و قابله های زن در سکتور صحت افغانستان نقش مهم دارند.

 

اخيراً برنامه دو ساله نرسنگ و قابله گی جامعه در ولايت هرات آغاز يافت. برای اين برنامه از جمع 230 اشتراک کننده زن،تنها 44 تن آنها از آزمون ورودی که در ماه جدی سال روان گرفته شد، موفقانه بدر آمدند.

محمد آصف کبير رئيس صحت عامه ولايت هرات به خبرنگار مجله صدای آزادی گفت که اين نرس ها و قابله ها بعداً در شفاخانه ها و کلينيک های صحی هر ولسوالی اين ولايت گماشته خواهند شد. وی افزود:"اين يک اقدام مهم در جلوگيری از مرگ و مير مادران و نوزادان است. در ضمن نرس های زن می توانند از زنان بيمار مراقبت بهتر نمايند."

برنامه آموزشی نرسنگ و قابله گی جامعه که توسط دولت جمهوری اسلامی افغانستان تنظيم شده است، فرصت های لازم را برای زنان در شهر و روستان ها فراهم می نمايد تا آنها به خواسته های شان که همانا کمک و همکاری و به خواهران شان در وقت نياز است، رسيدگی کنند.

نسرين 19 ساله يک تن از اشتراک کنندگان از قريه مهرآباد ولسوالی پشتون زرغون هرات است.او گفت:"هميشه می خواستم در همچو برنامه های آموزشی اشتراک نمايم، زيرا در روستای که ما زندگی می کنيم با فقدان نرس ها و قابله ها مواجه است. بانو نسرين با ابراز اين موضوع گفت:"ما در يک جامعه سنتی زندگی می کنيم که مردان دوست ندارند، پرستاران مرد از خانم و دختران شان مراقبت صحی نمايند."