24
جمعه, ثور

سرخکان

Typography

شيوع بيمارى سرخکان در افغانسان امر غير عادى نيست.
در اين واخر اين بيمارى در ولسوالى گيزاب ولايت دايکندى شيوع يافته که 900 تن به آن مبتلا و ٤٠ تن ديگر زندگى شان را از دست داده اند.

از سرخکان به آسانى توسط واکسين جلوگيرى شده مى تواند و از بزرگان تقاضا شده تا کسب اطمنان کنند که اطفال شان را در مقابل اين مرض کشنده مصؤنيت بخشيده اند. از واکسين سرخکان بيشتر از ٤٠ سال استفاده شده است. اين واکسين مصؤن و موثر است.

سرخکان چيست؟

سرخکان يک بيمارى بسيار سارى وجدى است که توسط يک ويروس بميان مى آيد. اين بيمارى يکى از عوامل است که منتج به مرگ و مير در ميان اطفال بالغ ميشود. بيشترين مرگ و مير ناشى از سرخکان از عواقب مرتبط به اين بيمارى به ميان ميايد که مشتمل بر کورى، عفونت چرکى يا آبسه مغز، اسهال شديد و کمبود آب، عفونت گوش ويا عفونت شديد تنفسى چون سينه بغل هستند.

سرخکان چگونه شيوع مى يابد؟

ويروس سرخکان در قطرات کوچک موجود هستند که از بينى و دهن يک شخص مصاب هنگام سرفه و يا عطسه زدن بيرون ميشود. اين بيمارى هنگام سرايت مى کند که شخص ديگر اين قطره ها را تنفس کند ويا سطوح را لمس کند که اين قطرها در آنجا وجود داشته باشد.

اعراض و علايم اين بيمارى چيست؟

نخستين علامه سرخکان اکثراً داشتن تب بلند است. اين تب چهار و يا هفت روز دوام مى يابد. آب بينى، سرفه، چشمان سرخ شده و آبدار و يا بخارهاى کوچک سفيد در داخل گونه ها مى تواند در مرحله اوليه انکشاف کند. بعد از چندين روز، بخار ها اکثراً در روى و بالاى گردن برملا ميشود. در حدود سه روز اين بخار ها انتشار يافته و در انتها در دستها و پاها ميرسد. اين بخار ها براى مدت پنج ويا شش روز دوام مى کند و بعداً محو ميشود. سرخکان شديد بيشتر در اطفال بالغ که تعذيه ضعيف دارند ظاهر ميشود.

علاج اين مرض چيست؟

براى اطفال مبتلا به سرخکان بايد دو خوراک ويتامين اِى داده شود. اين کار مى تواند از تخريب چشم و کورى جلوگيرى نمايد. ضميمه يا متمم ويتامين اِى نشان دهنده ٥٠ در صد کاهش مرگ و مير اطفال مبتلا به سرخکان بوده است.

خبرهاى خوب

اطفال واکسين شده بسيار بعيد است که به سرخکان مبتلا شوند. بزرگان بايد مطمئن شوند يا اطفال شان را به يک کلينيک صحى برده و يا آنها را به تيمهاى واکسين که خانه به خانه ميروند جهت واکسين آماده سازند. خبر خوب اينست باوجود اين که در افغانستان هنوز چالش هاى مصونيت بجا مانده است، پيشرفت در اين زمينه صورت گرفته است. در سال ٢٠٠٦ سرخکان ٦٤ در صد تحت پوشش قرار گرفته بود. تا سال ٢٠٠٩ اين پوشش به٧٦ در صد بالغ شده است.
در سراسر افغانستان اکنون بيش از ٢٧٠٠ تن از واکسيناتوران خدمات مصونيت را از طريق فعاليتهاى ثابت، توسعه اى و سيار در سراسر کشور فراهم مى نمايند.