23
جمعه, اسد

لشمانيا (سالدانه)

Typography

Leishmaniasisلشمانيا يا سالدانه يک بيمارى است که به طرز نا متناسب به شمول افغانستان کشور هاى را که فاقد سيستم پيشرفته مراقبت هاى صحى اند، متاثر ميسازد.


لشمانيا که توسط پشه هاى خاکى بميان مىايد، هر سال صدها هزار افغان را مصاب ميسازد. بيمارى لشمانيا بطور کم کشنده بوده،اما نسبت بجا گذاشتن داغ هاى دايمى بخصوص در روى شخص، باعث عيب اجتماعى
 مى شود.
لشمانيا در  ٨٨ کشور جهان دريافت مى شود. تخمين مى شود که کابل با داشتن ٦٧٥٠٠ مورد در سال ٢٠٠٤ بزرگترين مرکز لشمانيايى جلدى بوده باشد.

لشمانيا چيست؟

لشمانيا يک بيمارى است که توسط پرازيت ها بميان آمده و بيشتر اوقات در قسمت هاى برهنه جلد سبب زخم هاى جلدى مى شود. در افغانستان، لشمانيا معمولاً در ولايات کابل، هرات، کندهار و بلخ صورت مى گيرد.
حفظ الصحه نادرست و کثافات در جاده ها تا اندازه به پشه خاکى  زمينه يک محيط مورد علاقه آنها را فراهم مى کند.

لشمانيا چگونه سرايت مى کند؟

اين بيمارى از طريق گزيدن پشه مونث خاکى براى تغذيه لاروا شان انتقال ميگردد.sand fly پشه هاى خاکى معمول در افغانستان اکثراً هنگام شام و شب فعال هستند.

اعراض و علايم شخص مصاب به لشمانيا چيست؟

چهار نوع لشمانيا موجود است. اعراض و علايم  آن پس از گزيدن شخص توسط پشه خاکى هفته ها و يا ماه ها بعد ظاهر مى شود. شکل جلدى معمولترين شکل لشمانيا است. اين نوع لشمانيا سبب زخم هاى جلدى در نواحى برهنه معمولاً در روى و دست ها مى شود. اين نوع معمولاً بعد از سپرى شدن چند ماه با به جا گذاشتن  داغ ها، التيام ميابد.
لشمانيا جلدى "سالک" زخم هاى گسترده جلدى که مشابه بيمارى جذام است، توليد مى کند. تداوى اين نوع مشکل است.
لشمانيايى مخاطى با زخم جلد آغاز شده  که سبب تخريب اعضاء چون بينى و دهان مى شود.
لشمانيايى احشايى، که با تب بلند، باختن وزن، التهاب طحال، جگر و کم خونى مشخص مى شودکه  در صورت عدم تداوى مى تواند کشنده باشد.

چگونه مى توانيم از مصاب شدن به لشمانيا جلوگيرى کنيم؟

بهترين راه جلوگيرى از لشمانيا، جلوگيرى از گزيدن پشه خاکى است. از ساحات که در آن پشه خاکى جمع مى شود بخصوص در ساحات گرم و مرطوب و انبار ها خود را دور نگهداريد. در صورت که شما براى خواب کردن پشه خانه داشته باشيد، از آن استفاده کنيد. پوشيدن لباس هاى داراى آستين دراز نيز چانس شما را از گزيدن پشه خاکى مصاب به لشمانيا محدود ميسازد. تا اکنون کدام نوع واکسين ويا ادويه براى جلوگيرى از اين بيمارى وجود ندارد.

در صورت که فکر کنم به لشمانيا مصاب شده ام  چى بايد کرد؟

در تلاش دريافت کمک صحى شويد. تداوى نظر به نوع لشمانيا  تفاوت دارد. در جاى که دريافت کمک صحى مشکل است ،مهم است تا براى جلوگيرى از گزيدن از اين بيمارى از هر نوع احتياط کار گرفت.