23
جمعه, اسد

لب چاک و کام چاک

Typography

لب چاکى و کام چاکى اطفال زياد را در افغانستان متاثر مى سازد. در اين شماره اخبار صداى آزادى ما به اين مشکل و علت آن و همچنان کمک که در دسترس قرار دارد نظر انداخته ايم.

لب چاک و کام چاک چيست؟

لب چاک عبارت از هم جدا شدن ( پاره گى) در لب بالا است. کام چاک عبارت از پاره گى در کام مى باشد.

چى چيزى سبب لب چاک و کام چاک مى شود؟

اين عيب ذاتى در جوامع صورت مى گيرد که در آن مردمان داراى روابط نزديک خونى بوده و با هم ازدواج مى نمايند.

لب چاک و کام چاک چى مشکلات را سبب مى شود؟

اساساً اطفال در تغذيه مشکل داشته مى باشند. بعداً طفل مذکور در مور اينکه چگونه تکلم را فرا گيرد،مشکل پيدا مى   کند. همچنان لب چاک و کام چاک
به خاطر سوء شکل، مشکل روانى را به بار مى آورد.

آيا کدام عمليات براى علاج لب چاک و کام چاک وجود دارد؟

با مسرت بايد گفت بلى، عمليات بخاطر علاج سوء شکل لب چاک وجود دارد که در شفاخانه بين المللى کيور در شهر کابل رايگان صورت مى گيرد.جراحان اين شفاخانه در جريان سه سال گذشته، بيشتر از يک هزار اينگونه عمليات ها را انجام داده اند.طفل که لب چاک يا کام چاک دارد بايد قبل از عمليات حد اقل سه ماهه باشد. عمليات وقت اندک را در بر مى گيرد، ليکن اينکار معمولاً به يک هفته بستر در شفاخانه نياز دارد. در صورت که يک طفل هم لب چاک و کام چاک داشته باشد، دو عمليات از همديگر در مدت سه ماه وقفه صورت گرفته مى تواند.

آيا داغ و يا لکه از عمليات بجا خواهد ماند؟

يک داغ کوچک بجا مى ماند، ليکن جراحان در شفاخانه کيور در ميان بهترين جراحان جهان قرار دارند. در صورت که عمليات لب چاک يا کام چاک در کشور زياد پيچده بنظر برسد،طفل مذکور جهت عمليات به کشور ايتاليا فرستاده خواهد شد.

آيا کدام موارد بعد از عمليات وجود دارند؟

بلى. زمان که اطفال بزرگتر و جوانان عمليات را سپرى مى کنند، آنها در تکلم کردن منظم مشکل پيدا مى کنند، زيرا حالت قبلى آنها به اين معنى است که آنها هيچگاه تکلم را نه آموخته اند. درمان تکلم معمولاً يکى از مهمترين مرحله بعد از عمليات مى باشد. شفاخانه کيور اميدوار است تا مشاورين داوطلب را بصورت منظم به خاطر ارائه خدمات درمان تکلم بياورد.

در موردشفاخانه کيور چگونه بيشتر دانسته مى توانم؟

تا امروز، مردم شفاخانه کيور را توسط آدرس شفاهى دريافت کرده اند. در حقيقت، جراحان در ميابند که آنها بيشتر عمليات ها را بالاى تعداد زياد از اطفال يک روستا انجام مى دهند. شفاخانه کيور در آخر سال يک کمپاين آگاهى عامه به راه خواهد انداخت، ليکن شما هميشه مى توانيد به اين شفاخانه توسط اين شماره ٠٧٩٩٨٨٣٨٣٠ در تماس شده و تقاضاى صحبت با مدير ارائه خدمات صحى را نمائيد.