18
سه‌شنبه, جوزا

کولرا

Typography

cholera-clean-waterکولرا يک بيمارى ناشى از آب بوده که در صورت عدم تداوى به موقع سبب ضايع آب بدن و مرگ آنی ميشود. پس از سرازير شدن سيلاب ها،کنترول شيوع کولرا يک اولويت اساسى را تشکيل ميدهد.

با آنکه سيلاب ها در سال روان  در افغانستان شديدتر از سال هاى گذشته بوده، ولى از هيچ يک مورد کولرا گزارش داده نه شده است. با آنهم، ١٢٠ تن در ولايت ننگرهار به اسهال مصاب شده اند.
وزارت صحت عامه کشور تدابير گوناگون را رويدست گرفته تا در جلوگيرى از کولرا کمک کرده در مقابل شيوع اسهال واکنش سريع نشان بدهد.
سال گذشته، يک مورد از شيوع کولرا در مناطق شرقى و جنوب شرقى افغانستان مشاهده شد. وزارت صحت عامه کشور فوراً وارد اقدام شده و بصورت موفقانه شيوع کولرا را تحت کنترول در آورد.

کولرا چيست؟

کولرا يک مرض انتانى خطرناک امعاء است که نسبت غذا و يا آب هاى ملوث بميان مى آيد. کولرا سبب اسهال آبگين شده و بسيار زود به ضايع شدن شديد مايعات بدن و مرگ شخص بيمار منجر شده مى تواند. در اين نوع بيمارى قربانيان معمولاً از استفراغ نيز رنج مى برند.

چرا کولرا خيلى سريع سرايت مى کند؟

کولرا به آسانى سرايت کرده و رقم افراد مصاب خيلى سريع افزايش  يافته مى تواند. افراد مصاب به کولرا مى تواند روزانه بيش از ١٠ ليتر مايعات اسهالى توليد نمايند. در جاهاييکه اصول بهداشتى  ضعيف بوده، مايعات مذکور مى تواند داخل جريان آب شده و آب مذکور را که  توسط ديگر افراد به مصرف ميرسيد ملوث سازد. بعد از سيلاب ها ويا خشکسالى ها، مردم مجبور ميشوند تا از آب غير صحى ونامحفوظ براى نوشيدن، شستن ويا پُخت و پز استفاده نمايند. شيوع کولرا در سال گذشته در افغانستان ناشى از خشکسالى شديد بود.

آيا وزارت صحت عامه افغانستان درمقابل شيوع کولرا آماده است؟
Cholera - Well sterilisation

وزارت صحت عامه کشور ديپوهاى از بسته هاى کولرا را که حاوى ادويه و محلول نمکى است، در اختيار دارد. وزارت صحت عامه کشور با ارسال ادويه جات بشمول  محول هاى نمکى و کلورين جهت کلوريشن چاه ها و آب، در مقابل شيوع اسهال در ننگرهار واکنش سريع نشان داد. در صورت شيوع احتمالى کولرا شديد، وزارت صحت عامه کشور همچنان ٤٠ بستر را در شفاخانه انتانى کابل براى بيماران آماده ساخته است. تا حال، نياز به اين بستر ها نيست. دواپاشى چاه ها در ولايت کابل از مدت ها قبل از فرا رسيدن باران ها آغاز شده که اين هم در مصؤن نگهداشتن مردم کمک کرده است. وزارت صحت عامه همچنان يک تيم بلند بردن سطح آگاهى را فرستاده تا مردم را در مورد اقدامات پيشگيرانه براى محافظت شان از مصاب شدن به کولرا و اسهال، آموزش دهند.

  
براى حفاظت خانواده ام چى بايد کرد؟

از مهمترين کارها يکى هم اينست که بعد از رفع حاجت و قبل از تهيه مواد غذايى دستان خويش را به صابون بشويد. همچنان آماده گى مصؤن و نگهدارى مواد غذايى بسيار مهم است.در صورتيکه شما شک داريد يکى از اعضاى خانواده تان مصاب به کولرا شده، فوراً در جستجوى مراقبت صحى شويد.  شخص بيمار بايد به نوشيدن آب پاک و ديگر مايعات غير شيرين چون سوپ را قبل از دريافت معالجه طبى، آغاز کند.