17
دوشنبه, جوزا

خسک : خزنده خارش زا

Typography

Bedbugخسک ها طفيلى هاى اند که از انسان ها تغذيه مى کنند. آنها يک خطر بزرگ صحى پنداشته نمى شوند، اما مى توانند سبب ايجاد يک بخار خارش دار و بيخوابى شديد شود.

 

خسک ها چگونه گسترش ميابند؟

خسک مونث در يک روز معمولاً تا حد ممکن ١٢ تخم را بالاى سطوح خامه ويا در درز ها و شکاف ها ميگذارد. تخم هاى مذکور چسپناک بوده و دور ساختن آن از جاى هاى ياد شده مشکل است. خسک ها بعد از ده روز بيرون آمده و در ظرف ٢١ روز به يک خسک جوان تبديل ميشوند. خسک هاى جوان بين ١٢ الى ١٨ ماه زنده گى کرده و مى تواند براى ١٢ ماه بدون غذاء زنده بماند. خسک هاى جوان، رنگ قهوه اى مايل به سرخ، بادامى، پهن، هموار و بى بال هستند.آنها حدود ٥ ملى متر طول و ٣ ملى متر عرض دارند. داشتن شکل پهن آنها را کمک مى کند تا خود را به آسانى در درزها و سورخ ها پنهان کنند. خسک ها مى تواند از طريق بيک ها، لباس، وسايل خواب و موبل انتقال شوند.در موارد بيشتر آنها در محلات بودو باش مزدحم چون هوتل ها، ليليه ها، پناه گاه ها، مجتمع رهايش گاه و زندان ها دريافت ميشوند. هجوم خسک ها لزوماً ناشى از بهداشت ضعيف نبوده، مگر آنکه مستاجر قبلى به گونه با آنها ارتباط بر قرار کرده باشند.

خسک ها چگونه تغذيه مينمايند؟

خسک ها براى گزيدن جلد از نيش استفاده مى کند. آنها شب هنگام ظاهر نمى شوند، ولى هنگام که مواد غذايى بيشتر قابل دسترس باشد، فعال ميگردند. در هنگام روز آنها خود را در ساحات تاريک محافظت شده بر روى پارچه، چوب و سطوح کاغذ مخفى مى کنند.

در صورت گزيدن خسک چى اتفاق به من دست خواهد داد؟

گزيدن در وقت اش بدون درد بوده، اما با سپرى شدن زمان جلد معمولاً خارش دار و التهاب دار ميشود. اين حالت مى تواند از چند ساعت الى چند روز ادامه پيدا کند. خسک ها حامل انتقال کدام بيمارى شناخته نشده، اما در صورت که حمله شان شديد باشد، کم خونى مى تواند افزايش يابد. بخاطر احساس راحتى از خارش مى توان از مرهم استفاده کرد، اما بهترين راه درمان، رهايى از آنهاست.

چگونه بدانم که به گزيده گى خسک ها دچار هستم؟

حمله خسک ها را مى توان با لکه هاى خون که از خسک از بين رفته ويا خال هاى تاريک که از مدفوع آن بروى پارچه باقى مانده، شناسايى کرد. بوى زننده و تند نيز ممکن حس شود.خسک ها با تغذيه خود يک خط مستقيم گزيده گى را روى جلد مى گذارد.

در صورت دريافت خسک ها چى بايد کرد؟

بهترين شيوه کنترول خسک ها مى تواند از طريق جلوگيرى، حفظ الصحه محيطى و استفاده مواد کيمياوى غرض هدف قرار دادن ساحات که
خسک ها وجود دارند، حاصل شود. همچنان از آوردن مواد آلوده به داخل منزل خود دارى شده و لباس ها و بيک هاى سفرى به خاطر وجود خسک ها و علايم مدفوع شان دقيقاً بررسى شوند. همچنان تمامى
تخت خواب ها، لوازم خواب و موبل مستعمل را بازرسى نمائيد. اقدامات حفظ الصحوى شامل جاروب کردن مکرر دوشک ها و منزل توسط جاروب برقى، شستن اسباب خواب و لباس در آب داغ و پاک کارى و پاکسازى منزل ميباشد. اين خيلى مهم است تا منبع اين هجوم را دريافت کرد، در غير آن خسک ها به تکثر شان ادامه ميدهند. دوا پاشى هاى کيمياوى نيز مى تواند در کنترول يک ميکروب کمک کند، اما در صورت استفاده نادرست آن ممکن خسک ها به هر طرف پراگنده شوند.