24
جمعه, ثور

کرم هاى امعاء

Typography

Roundwormميليون ها تن در سراسر جهان از کرمها رنج ميبرند.

تخمينا حدودً ١٥٠ هزار تن- اکثراً نوجوانان همه ساله از اثر کرمها زنده گى شانرا از دست ميدهند. در افغانستان، بيش از ٦٠ در صد اتباع به سن مکتب دچار کرم اند.
اين انتانات منجر به سوء تغذى، رشد بطى  و عدم تمرکز ميشود. حکومت افغانستان اخيراً يک کمپاين سه روزه عليه کرم را در سراسر کشور براه انداخته تا اطفال را از اين انتانات معالجه و حفاظت نمايند.

کرم ها چيست؟

انواع مختلف کرم ها موجود بوده اما نوع بسيار معمول آن در افغانستان، کرمهاى مدور ميباشد. کرمهاى مدور ميتواند مانند کرمهاى باغ معلوم شوند و در امعاء زنده گى مينمايد. آنها طفيلى بوده و بخاطر زنده ماندن، تغذيه و توليد مثل از وجود انسان استفاده مينمايد.

چگونه به انتان کرمها مصاب ميشوم؟

شما ميتوانيد کرمها را از خوردن غذا ويا آب ملوث شده با تخمهاى کرم، دريافت نمائيد. افراد بخصوص اطفال، نيز ميتوانند در صورتيکه با خاک ملوث تماس گرفته و قبل از صرف غذا دستان شانرا شستشو ننمايند، ميتوانند کرم ها را از طريق تماس انگشتان به دهان شان، انتقال دهند.
بعد از آنکه اين تخمها به کرمها مبدل شود، کرمها تخم هاى بيشتر توليد نموده که از طريق امعاء خارج و ميتواند افراد ديگر را مصاب نمايد.

اعراض و علايم آن چيست؟

در اکثر مردم اعراض و علايم آن محسوس نمى شود. تعداد کمى مردم از حرارت بلند، سرفه خشک، تنفس کوتاهى  و  بعد از  چهار الى ١٦ روز بدنبال بلعيدن اين پرازيت از صدا دار شدن تنفس، رنج ميبرند.
حدود شش الى هشت هفته بعد از بلعيدن پرازيت، اعراض و علايم ممکن شامل درد خفيف بطن، تهوع، استفراغ و اسهال(ممکن در مواد غايطه تان خون را نيز مشاهده کنيد) باشد. در صورتيکه شما کرمهاى زياد داشته باشيد، اعراض و علايم ممکن شامل خارج شدن کرم در استفراغ، مواد غايطه ويا از طريق يکى از سوراخ هاى بينى تان بوده، درد شديد بطن، تهوع، استفراغ، چنين احساس نمودن که گويا در گلوى تان چيزى بند مانده است و کاهش وزن نا مشخص ميباشد.
بعضى اوقات کرم ها ميتواند امعاء را مسدود نمايد. اين بيشتر در اطفال بين سنين يک الى پنج سال معمول بوده زيرا امعاى آنها کوچکتر ميباشد.

چگونه ميتوانم انتان کرم را معالجه نمايم؟

انتانات کرم از طريق معاينه نمودن مواد غايطه تشخيص ميشود. انتانات مذکور را ميتوان به آسانى از طريق يک قرص ادويه معالجه کرد.

چگونه ميتوانم از گسترش کرمها جلوگيرى نمايم؟

هميشه بعد از رفع حاجت دستان تان را خوب بشوئيد. هميشه سعى نمائيد تا آب جوشانده بنوشيد. در صورت امکان کوشش نمائيد تا غذاى گرم را که بصورت درست پخته شده باشد صرف نمائيد.

کدام اقدامات را دولت افغانستان روى دست دارد؟

در ماه ميزان، حکومت افغانستان تابليت ضد کرم امعاء را بخش از کمپاين ملى واکسيناسيون اعلان کرد. هدف تيم هاى صحى، واکسين نمودن و دادن تابليت ضد کرم به تعداد مجموعى ٧،٨ ميليون طفل در ٣٤ ولايت افغانستان بود.