17
دوشنبه, جوزا

زردى سياه

Typography

blood-sampleهپيتايت بى (زردى سياه) يک مشکل بزرگ جهانى پنداشته ميشود. در سراسر جهان ٣٥٠ ميليون تن تخمين مى شود که به بيمارى زردى سياه مزمن دچار هستند.

زردى نوع بى چيست؟
زردى سياه يک بيمارى  کبد (جگر) است که از ويروس زردى سياه بميان ميايد. ويروس مذکور بدون اينکه صدمه دراز مدت را بجا بگذارد، سبب بيمارى شديد  مى شود که در وقت کم  التيام ميابد. باآنهم، در حدود بيست در صد از موارد ،ناشى از بيمارى مزمن بوده که بدون اعراض و علايم که آشکار و ناپديد ميشود، براى تمام عمر ادامه ميابد. در بين ١٥ الى ٤٠ در صد افراد مصاب به زردى سياه مزمن، سرطان جگر ويا عدم فعاليت جگر که مى تواند کشنده باشد، انکشاف يافته مى تواند.
اين ويروس چگونه انتقال ميابد؟
siringesمردم بعد از آنکه با مايعات بدن شخص مصاب-لعاب دهن،شير مادر و خون در تماس شوند، به اين بيمارى مصاب مى شوند. تعداد زياد مردم حين زايمان ويا در دوران طفوليت به اين بيمارى مصاب گرديده اند. معتادين مواد مخدر در صورت که بگونه مشترک از پيچکارى استفاده نمايند و همچنان بيماران در شفاخانه ها در صورت که به آنها خون ملوث داده شود، به اين بيمارى مصاب شده مى توانند. از آنجا که ويروس زردى سياه بسيار واگير است،يک مقدار بسيار اندک خون هم
مى تواند تا بيمارى مذکور را انتقال دهد.
اعراض و علايم آن چيست؟
در يکى بر سوم حصه از موارد هيچ اعراض و علايم اين بيمارى ديده نمى شود. در يکى از سه حصه ديگر از موارد، بيمارى مذکور  داراى اعراض مشابه با انفلوانزا ،توام با ضعيفى بدن، داشتن تب، از دست دادن اشتها و اسهال، زرد شدن جلد، دلبدى و استفراغ مى باشد.در سوم حصه اخير يعنى موارد شديد، اعراض و علايم مى تواند چندين ماه دوام يابد. در پنج در صد از موارد، اين بيمارى شکل مزمن را بخود اختيار مى کند. بعضى مردم ممکن صحتمند معلوم شوند، اما آنها حامل و انتقال دهند اين ويروس مى باشند. در تعداد ديگر ممکن  اين بيمارى با اعراض و علايم مشابه نوع حاد آن،شکل يک زردى مزمن فعال انکشاف يابد.انکشاف اعراض و علايم آن بين شش هفته الى شش ماه وقت را دربر ميگيرد.
برايم در باره تداوى و التيام اين بيمارى معلومات دهيد؟
بسيارى از مردم که به بيمارى زردى سياه دچار هستند، بجز از استراحت نياز به تداوى نداشته و سرانجام آنها بهبودى کامل دريافت مى نمايد. اين مهم است تا از اين بيمارى نظارت بعمل آيد تا اطمنان حاصل کرد اين بيمارى شکل مزمن را بخود نگرفته باشد.در صورت که اين بيمارى  بيش از شش ماه دوام کند، داکتر معالج شما بايد براى تان ادويه توصيه نمايد تا خطر تخريب شدن دايمى جگر را از بين ببرد.
چگونه مى توانم از اين بيمارى جلوگيرى نمايم؟
سورنج يا پيچکارى تان را با ديگران شريک ننمائيد. هنگام رفتن به دکان سلمانى، خود را متيقن سازيد که لوازم وى تعقيم شده است. شما نمى توانيد از طريق تماس گرفتن با اشخاص ديگر به اين بيمارى مصاب شويد و اين ويروس با شستن ظروف و اسباب با آب داغ از بين ميرود. واکسين موثر براى جلوگيرى از زردى سياه موجود است. شما بايد اطفال تان را براى واکسين نمودن به کلينيک ببريد و يا هنگاميکه کارکنان صحى براى تطبيق واکسين خانه به خانه واکسين را تطبيق مينمايند اطفال تان را آماده داشته باشيد.