کرم ها

Typography

ميليون ها انسان در سراسر جهان مبتلا به داشتن کرم مى باشند که سالانه باعث مرگ تقريباً ١٥٠ هزار نفر، اکثراً اطفال مى شود.


بسيارى از افراد مبتلا به کرم ها در کشور هاى بسر ميبرند که در آن آب پاک آشاميدنى بگونه وافر وجود نداشته و يا فاقد سيستم بهداشت مؤثر هستند تا مواد خوراکه و يا آب آشاميدنى را از خطر مدفوع آلوده انسان محفوظ نگهدارد. در افغانستان تخمين مى شود که بيش از ٦٠ در صد افرادى به سن مکتب کرم داشته باشند. کرم ها منجر به سوء تغذى، رشد بطى و عدم تمرکز ميشوند.
کرم ها چيست؟
انواع مختلف کرم ها موجود بوده اما نوع بسيار معمول آن در افغانستان، کرم هاى مدور است.  کرم هاى مدور مانند کرم هاى زمينى معلوم مى شوند و در امعاء زنده گى مى نمايد. کرم  طفيلى است که به خاطر بقاى، تغذيه و تکثر خود از وجود انسان تغذيه مى نمايند.
چگونه به کرم ها مصاب ميشوم؟
کرم ها از طريق خوردن غذا و يا آب آلوده با تخم هاى کرم به وجود انسان انتفال يافته مىتواند. افراد بخصوص اطفال، نيز ميتوانند در صورت که با خاک آلوده تماس گرفته و قبل از صرف غذاء دستان شانرا شستشو ننمايند، تخمک هاى کرم را از طريق تماس انگشتان به دهان شان انتقال دهند. بعد از آنکه اين تخم ها به کرم ها مبدل شوند، کرم ها تخم هاى بيشتر توليد نموده که از طريق امعاء خارج و ميتواند افراد ديگر را مصاب نمايد.
اعراض و علايم آن چيست؟
در تعداد زياد مردم اعراض و علايم آن محسوس نمى شود.  تعداد اندک مردم بعد از بلعيدن اين تخمک ها از چهار الى ١٦ روز بعد، از تب، سرفه خشک، نفس کوتاهى و از صدا دار شدن تنفس شان رنج ميبرند.  حدود شش الى هشت هفته بعد از بلعيدن تخمک ها، اعراض و علايم ممکن شامل درد خفيف بطن، تهوع، استفراغ و اسهال (ممکن در مدفوع  خون نيز مشاهده شود) باشد. در صورت که شما کرم هاى زياد داشته باشيد، اعراض و علايم ممکنه شامل خارج شدن کرم در استفراغ، مدفوع و يا از طريق يکى از سوراخ هاى بينى تان باشد. همچنان درد شديد بطن، تهوع، استفراغ  و کاهش بى دليل وزن و چنين احساس نمائيد که گويا در گلوى تان چيزى گير کرده است،از علايم ممکنه بشمار ميروند. بعضى اوقات کرم ها ميتواند امعاء را مسدود نمايد. اين بيشتر در اطفال بين سنين يک الى پنج سال معمول بوده، زيرا امعاى آنها کوچکتر هستند.
چگونه ميتوانم انتان کرم را معالجه نمايم؟
اگر شما به داشتن کرم مشکوک هستيد، نزد داکتر مراجعه نمائيد. انتانات کرم از طريق معاينه مدفوع انسان تشخيص ميشود. انتانات مذکور را ميتوان به آسانى از طريق گرفتن يک دوره (کورس) ادويه معالجه کرد.
چگونه ميتوانم از گسترش کرم ها جلوگيرى نمايم؟
يکبار ديگر، داشتن حفظ الصحه خوب مهم است. هميشه بعد از رفع حاجت و قبل از گرفتن غذا و يا صرف غذا دستان تان را خوب بشويد.  هميشه کوشش نمائيد تا آب جوشانده بنوشيد. در صورت امکان، کوشش نمائيد تا غذاى گرم را که بصورت درست پخته شده باشد، صرف نمائيد.

کرم هاى مدور مانند کرم هاى زمينى معلوم مى شوند و در امعاء زنده گى مى نمايد. کرم  طفيلى است که به خاطر بقاى، تغذيه و تکثر خود از وجود انسان تغذيه مى نمايند.

کرم ها از طريق خوردن غذا و يا آب آلوده با تخم هاى کرم به وجود انسان انتفال يافته مىتواند.

انسان ميتوانند در صورت که با خاک آلوده تماس گرفته و قبل از صرف غذاء دستان خود شستشو ننمايند، تخمک هاى کرم را از طريق تماس انگشتان به دهان اش انتقال دهد.