جذام بيمارى قابل علاج مى باشد

Typography

Leprosy

جذام يک بيمارى عفونى است که بيشتر باعث ضايعات پوستى، اعصاب و ضعيفى عضلات ميشود. در بعضى مناطق عقيده بر آنست که اين بيمارى مجازات است در برابر تقصيرات فرد مبتلا به اين بيمارى.

اما اين ادعاء حقيقت داشته نميتواند، زيرا بيمارى جذام  در اکثر  کشور هاى جهان تقريباً محو شده است. بيمارى جذام اکثراً در کشورهاى روبه انکشاف واقع ميشود و حتى اطفال معصوم به اين بيمارى گرفتار شده ميتوانند.
چى چيز منجر به جذام ميشود؟
جذام، يکى از قديمترين بيمارى هاى شناخته شده عفونى است. در حقيقت، ١٣٩ سال قبل از امروز، جذام بحيث نخستين بيمارى ناشى از باکتريوم شناخته شد. همچنان اين بيمارى بنام هانس عالم نارويژنى که مايکو باکتريوم لپرا ( باکترى مولد اين بيمارى) را کشف نمود،
مسمى مى باشد.
جذام داراى دو نوع است: جذام توبرکلوزى و جذام لپروماتو. هر دو نوع آن در پوست زخم ايجاد ميکند و نوع لپروماتو آن خيلى جدى مى باشد. نوع سوم جذام بنام جذام باردرلاين ياد ميشود و داراى خواص هر دو نوع فوق مى باشد.
جذام داراى دوره نهفتگى خيلى طولانى بوده و اعراض و علايم آن حتى  ميتواند در ٢٠ سال ظاهر شود، اما حد اوسط دوره نهفتگى آن حدود پنج سال مى باشد.
اعراض و علايم جذام چيست؟
جذام بالاى سيستم عصبى بخصوص عصب دستان، پاء ها و رو حمله آور ميشود. ممکن فرد بيمار در نواحى ياد شده احساس درد نکند. اعراض و علايم عادى براى تمامى انواع جذام شامل جارى شدن بينى، خشکى پوست، مشکلات در ناحيه چشم، زخم پوست و ضعيفى عضلات مى باشند.
علايم جذام لپروماتوس، بند شدن و خون شدن بينى، خشکى پوست و ظاهر شدن بعضى غده ها در اطراف بدن مى باشد. دادن حس از انگشتان دست و پاء ها آغاز شده و ممکن يک قسمت کوچک جلد نواحى متذکره را
متاثر سازد.
جذام توبرکلوزى شکل موضعى داشته، به اين معنى که در تمام بدن گسترش نمى يابد. اعراض و علايم آن معمولاً شامل چند زخم جلدى بوده که داراى رنگ روشنتر از رنگ نورمال جلد بوده و بشکل بى حس مى باشد. در اين نوع، ممکن يک قسمت کوچک متاثر شده جلد بى حس شود.
آيا جذام ميتواند سبب ريختن اعضاى
بدن شود؟
جذام نميتواند به تنهايى سبب ريختن اعضاى بدن شود، باآنهم، افراد که براى مدت طولانى به جذام مبتلا مى باشند ممکن اعضاى بدن خويش يعنى انگشتان دستان و پاء ها را که ناشى از عفونى شدن از ديگر بيمارى ها شود، از دست دهند. اين عفونت زمانى بوقوع مى پيوندد که شخص بيمار در اثر از دست دادن حس، در برابر جراحات از خود بى تفاوتى نشان دهد. اين حالت ممکن شکل خسمار(گانگرين) را حالت که به غير از جذام، در بسيارى حالات ديگر بوقوع پيوسته و منجر به ريختن و يا از بين رفتن اعضاى بدن ميشود، بميان آورد.
چگونه يک شخص به جذام مبتلا ميشود؟
به اساس گزارش سازمان صحى جهان، ميکانيزم دقيق براى سرايت جذام وجود ندارد. چنين استنباط ميشود که جذام از يک شخص به شخص ديگر از طريق قطرات بينى و دهان شخص مصاب سرايت ميکند. باآنهم، جذام يک بيمارى خيلى سارى و عفونى نمى باشد.
آيا جذام قابل علاج است؟
جذام خيلى ساده قابل علاج بوده و تداوى در مراحل ابتدايى آن ميتوان از معيوبيت جلوگيرى کرد. با آنهم، قبل از آغاز تداوى، هيچ ادويه نمى تواند بدشکلى  بيمار را از بين ببرد.سازمان صحى جهان براى معالجه آن بعضى ادويه ها را توصيه نموده که ميتوان جهان را از اين بيمارى عارى سازد.
با تطبيق ترکيب مختلط سه انتى بيوتيک قوى براى مدت شش ماه ميتوان جذام نوع توبرکلوزى را بصورت کامل معالجه کرد. اين معالجه ميتواند بصورت فورى شخص بيمار را غير قابل سرايت بسازد.
وضعيت اين بيمارى در افغانستان از چه
قرار است؟
حدود ٣٠ الى ٤٠ مورد جديد اين بيمارى طى يک  سال در افغانستان گزارش شده است. به اساس گزارش سازمان صحى جهان، تشخيص اکثراً موارد اين بيمارى با لشمانيا تفکيک شده نمى تواند، زيرا علايم ابتدايى هر دو نوع بيمارى عبارت  از زخم شدن جلد مى باشد. با سپرى شدن زمان، موارد آن بصورت درست مشخص گرديده و نزد بيمار بدشکلى پيشرفته بميان ميايد.
در سراسر افغانستان ١٢ باب کلينيک جذام موجود بوده و وزارت صحت عامه همراه با سازمان صحى جهان تلاش مى نمايد تا اين بيمارى را در کشور محو نمايد.