نيش هاى کشنده

Typography

مارهاى افعى ساسکيلد در نزديکى با انسانها زندگى نموده و در صورت که مورد اذيت قرار بگيرد به سرعت حمله ور ميشود. اين نوع مارها که در سراسر افغانستان  يافت ميشود، گزيدن آنها نسبت به مارهاى کپچه هندى پنج برابر بيشتر کشنده است.در افغانستان ١٢ نوع مختلف مار هاى زهرى موجود بوده که مربوط به سه خانواده يعنى افعى ها، وايپر پيت و کپچه مار مى باشد.

مارهاى مربوط به خانواده افعى ها داراى سر پهن، بدن سخت و ضخيم و داراى دم کوتاه و باريک ميباشد. رنگ پوست آن مختلف، اما اکثر آنها در پشت شان علايم به شکل اشيايى چند ضلعى دارند.مارهاى افعى اکثراً گزنده بوده و در ممالک آسيايى سبب مرگ و مير ميشوند. اين نوع مارها توسط نيش هاى دراز، زهر را داخل جلد فرد نموده که باعث درد شديد، تورم و خونريزى ميشوند. افراد گزيده شده ممکن از اثر شاک زند گى شانرا از دست بدهند.

مارهاى افعى زمانى تهديد پنداشته ميشود که شکل شگفت آور را بخود گرفته و براى ايجاد نمودن صدا بدن خود را به لرزه در مياورد.

مار هاى افعى نوع هاليز پيت داراى رنگ هاى خاکسترى کم رنگ، زيتون، زرد ويا مايل به قهوه و خط هاى خاکسترى ميباشد. اين مار ها در محلات خشک، صخره ها، درختچه هاى چوبى، محلات پوشيده از درختان و مناطق کوهستانى که بالاتر

از هفت نوع مختلف مار ها در افغانستان، نوع افعى رسلز خيلى سريع بوده و در صورت اذيت نمودن آن، به قوت و سرعت زياد حمله مى نمايد.مارهاى نوع پيت واپير ممکن بدن باريک و يا ضخيم داشته باشد، اما نسبت به مارهاى نوع افعى کوچکتر است.

آنها بين چشم و سوراخ هاى بينى شان داراى يک کانال عميق بوده که داراى عضو حس کننده حرارت مى باشد که ميتواند موجوديت يک جسم بسيار کوچک را حس نمايند. آنها داراى نيش هاى شکل لوله اى است که در صورت عدم استفاده ميتواند آنرا در دهان اش دوباره جابجا نمايد.اين نوع مار ها کمتر حمله آور بوده و کمتر سبب مرگ و مير انسانها ميشود.

زهر گروپ مار هاى کپچه از نوع مار افعى متفاوت بوده، به خاطرکه زهر مذکور فلج کننده اعصاب مى باشد - بدين معنى که زهر مذکور بعوض سيستم دورانى خون، سيستم عصبى را مورد حمله قرار ميدهد. افرادى را که اين نوع مار ها ميگزند از اثر ناتوانى سيستم تنفسى و سيستم قلبى زندگى شانرا از دست ميدهند.

مار هاى نوع کرايت در شب هاى داغ خود را به شکار نمودن آماده ساخته و براى خوابيدن خود را در لحاف ها، بوت و  خيمه ها مخفى ميسازد. اين نوع مار ها اکثراً در مناطق شرقى مرطوب افغانستان يافت ميشود.

در افغانستان دو نوع مار کپچه موجود بوده که هر دو نوع آن زهرى است. کپچه هندى و کپچه آوکسيس، که اين نوع کپچه در
حالت خشمگين بودن که بشکل ايستاده قرار داشته باشد، قابل شناخت مى باشد. نشانه هاى حلقوى در پشت سر مار هاى کپچه موجود بوده که شبيه به عينيک مى باشد. حرکت مار کپچه خيلى سريع بوده و از انسانها هراس مى نمايند. مار کپچه در صورت که مورد اذيت قرار بگيرد طور مکرر نيش ميزند. برعلاوه زهر، اين نوع مار ها محل گزيده گى را سخت متاثر ميسازد. زهر مار کپچه در ظرف يک ساعت ميتواند شخص را از بين ببرد.

مار هاى نوع کرايت، صاف و شفاف معلوم گرديده و در پشت خود داراى خال هاى سياه وسفيد مى باشد. اين نوع مار ها بى ضرر معلوم شده، اما نسبت به مار کپچه نوع هندى، ١٥ برابر بيشتر کشنده است. در موسوم بارندگى، مارهاى نوع کرايت در هنگام شب از مخفيگاه اش بيرون آمده و براى دريافت محل خشک، داخل منازل ميشوند. در صورت که اين نوع مار هنگام شب شخص را گزيده باشد، کمتر مردم خواهد دانست که گويا شخص را
مار گزيده است.

تداوى مار گزيده گى

مار گزيده گى هاى زهرى را نمى توان در ساحه تداوى کرد. وقت قيمت بها را به هدر ندهيد. شخص گزيده شده را بايد هرچه زودتر به مرکز صحى برسانيد.