18
سه‌شنبه, جوزا

التهاب مفاصل

Typography

در  التهاب روماتوئيد، غشاء سنوويال که مفاصل را مى پوشاند، التهابى گرديده و دردناک ميشود و در نتيجۀ  کم شدن  فاصله، غضروف از بين ميرود.‏شمارى از خواننده گان بزرگ سال ممکن با سرد شدن هوا در مفاصل شان احساس درد نمايند. کسانيکه مشکل التهاب مفاصل دارند با سرد ‏شدن هوا، درد را در وجود خود احساس ميکنند

التهاب مفاصل عبارت از فرسوده شدن تدريجى استخوان مى باشد که معمولاً نزد سالمندان و يا هم کسانيکه مفاصل شان در گذشته صدمه ‏ديده باشد، بميان مى آيد. در جهان بيش از ١٠٠ نوع بيمارى استخوان وجود دارد که التهاب مفاصل معمول ترين نوع آن مى باشد.‏

التهاب مفاصل ميتواند هر مفصل را تحت تاثير قرار دهد، اما معمولاً نزد سالمندان در مفاصل ران، ستون فقرات، زانو ها و انگشتان به وقوع ‏مى پيوندد. زمانيکه غضروف از بين ميرود، استخوانها يکديگر را ساييده و درد مفاصل را بميان مى آورد. در اين حالت ممکن مفاصل از ‏جاهاى معين خود نيز بيجا شود.‏

التهاب روماتوئيد زمانى بميان مى آيد که غشايى زلالى ( سنوويال ) که عضلات را پوشانيده و چرب نگهميدارد، متورم شده و باعث ايجاد ‏درد و پنديده گى مفاصل ميشود.‏

اعراض و علايم اين بيمارى از چى قرار است؟

بدون در نظرداشت نوع التهاب مفاصل، اعراض و علايم عمومى آن شامل درد، پنديده گى، خشکى و خارش در اطراف مفاصل

مى باشد. در برخى از اختلالات، التهاب مفاصل بالاى ديگر بخش ها نيز اثر گذار است که باعث خستگى، از دست دادن وزن،

کم خوابى، درد عضلات و ناتوانى در استفاده دستان و راه رفتن ميشود.‏

اينگونه علايم ميتواند تاثيرات زيادى را بالاى زنده گى انسان بجا بگذار و انسان را از جامعه و کار دور ساخته و در نهايت مجبور به

With rheumatoid arthritis, the synovial membrane that envelops the joints becomes inflamed and painful, and due to reduced space the cartilage wears away.

خانه نشينى کند.‏

چه چيز باعث التهاب مفاصل ميشود؟

اگرچه علت اصلى التهاب معلوم نيست، اما عوامل که به رشد آن کمک ميکند، قرار دادن وزن بيشتر غير ضرورى بالاى مفاصل و انجام دادن ‏حرکات تکرارى بالاى يک مفصل خاص و يا هم ايستاده شدن زياد باعث اين مشکل ميشود.‏

آيا التهاب مفاصل قابل تداوى است؟

متاسفانه التهاب مفاصل هيچ درمان ندارد، اما برخى اقدام باعث تسکين آن شده ميتواند. يک فيزيوتراپيست خوب به شما در

‏نشان دادن شيوه کاهش درد مفاصل کمک کرده خواهد توانست. تمرينات مانند راه رفتن و حرکات ساده فزيکى باعث تقويت عضلات ‏ميشود و مفاصل را حفاظت مى نمايد. ممکن است داکتر براى رفع درد و کاهش پنديده گى، به شما ادويه توصيه نمايد. ‏

کنترول رژيم غذايى‎ ‎به خاطر کم کردن فشار بالاى مفاصل بايد به رژيم غذايى توجه جدى شود. استفاده از ميوه ها و کاهش در مصرف ‏گوشت و يا شحميات حيوانى نيز با صحت تان کمک کرده ميتواند.‏

انتخاب محيط گرم تر‎ ‎بسيارى از کسانيکه تکليف مفاصل دارند فکر ميکنند که با تغيير آب و هوا ممکن فشار درد بالاى آنها کاهش يابد. بيشتر ‏آنها هوا گرم و خشک را ترجيح ميدهند، اما هستند شمارى از کسانيکه در هوا سرد و مرطوب احساس آرامش ميکنند. هوا گرم و آفتابى ممکن ‏است شما را تا اندازه تلقين کند که احساس آرامش کنيد، اما درد مفاصل و عضلاتى در هر گونه آب و هوا امکان پذير است.‏