17
چهارشنبه, سرطان

صحت طفل و مادر

Typography

afghan kids

سازمان صحى جهان به سلامت مادران منحىث زنان سالم درهنگام باردارى، زاىمان و بعد از تولد نوزاد
 توجه  دارد.


سطح مرگ و میرمادران و اطفال درافغانستان نسبت به 10 سال گذشته، پنج برابر پائین آمده است. چنانچه درسال ١٣٨١ از يکصد هزار  واقعه تولد 1600 مادر و نوزاد در هنگام زایمان زندگی خویش را از دست دادند که این رقم در سال ١٣٩٠ به اثر سعی و تلاش دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سایر نهاد های بین المللی صحی به 327 کاهش يافته است.
در دهه گذشته، 450 قابله در تمام کشور فعالیت داشتند، اما این رقم حالا به 3275 افزایش یافته است. به اساس اظهارات دولت افغانستان 850 قابله دیگر درحال آموزش اند که این رقم تعداد قابله ها را درنقاط دوردست کشورافزایش میدهد. 
رهنمای صحی برای مادران:

meternal health


1- هر زن باید توسط فرد مسلکی، باعزت و آرامش و تحت مراقبت های صحی ولادت نماید. 
2- ازآنجا که تهدید حیات در جریان هر زایمان ممکن است بوجود بیاید، باید
تلاش ها برای سلامتی مادر و نوزاد در مراکز صحی تنظیم گردد تا بیمار به سرعت و آسوده خاطر به مرکزصحی انتقال یابد.
3- هر مادر باید پس از زایمان تحت مراقبت قرارگیرد و عوارض ناشی از زایمان شناساسی گردد و اگرنیازباشد از وی مراقبت بیشترصورت گیرد. ترجیح داده میشود تا بیمار بعد از زایمان تا 48 ساعت تحت مراقبت صحی باشد و بعد از آن در فامیل این روند به مدت 42 روزادامه یابد.
4- هر نوزاد باید تحت مراقبت های لازم قرار داشته باشد و از زمان تولد
مواظبت گردد.
این روند شامل آغاز تغذیه با شیرمادر، گرم نگهداشتن نوزاد، شناخت بیماری و یا خطر از جمله وزن کم در هنگام تولد، دسترسی به مراقبت های بهداشتی در مرکزصحی و تداوم مراقبت ها
از بیمار در فامیل به مدت 28 روز را در بر میگیرد.