خدمات صحی انجمن راهنمای خانواده افغان

Typography

انجمن راهنمای خانواده افغان برعلاوه کابل در چهار ولایت دیگر کشور مصروف خدمت استند.

نعمت الله اکبری رئیس اجرائیوی این انجمن طی مصاحبه ویژه با رادیو صدای آزادی گفت، این انجمن چهل و یک سال قبل از امروز در افغانستان غرض مراقبت از صحت خانواده های افغان تاًسیس گردیده است.
وی در مورد فعالیت های انجمن مذکور صحب کرده گفت: "ما در چهار بخش کار مینمائیم. نخست ما خدمات مشورتی را برای جوانان انجام میدهیم. ثانیاً برای زنان امیدوار معلومات و مشوره تهیه مینمائیم. ثالثاً ما سعی میورزیم تا از بروز مرض ایدز در زندان های کابل جلوگیری نمائیم. همچنان ما یک تیم از زنان داوطلب داریم که در عرصه جلوگیری از خشونت در خانواده ها آموزش دیده اند و آنها در جامعه کار مینمایند. آنها کسانی را که به مشوره ضرورت دارند به کلینیک ما میفرستند.
داکتر اکبری افزود، در حال حاضر ما به تعداد پنج کلینیک تحت نام کلینیک های انجمن راهنمای خوانواده افغان در شفاخانه های رابعه بلخی، ملالی، استقلال، 102 بستر خیرخانه مینه و سره میاشت داریم.
داکتر شفیقه غروال مسوًول بخش خدمات با کیفیت عالی کلینیک انجمن راهنمای خانواده افغان در شفاخانه ملالی گفت، ما نه تنها زنان را در عرصه یک خانواده صحتمند مشوره میدهیم لیکن ارتقای ظرفیت کارمندان امور صحی خویش را نیز افزایش میدهیم.
نامبرده گفت: "تاکنون ما به تعداد 36 تن کارمند صحی شامل داکتران، نرس، قابله و مبلغان صحی را در عرصه های حامله داری، سقط، تنظیم خانواده ها به شکل مناسب، جلوگیری از انتان و تهیه خدمات صحی با کیفیت عالی آموزش دادیم."
یکتن از مراجعه کنندگان به این کلینیک چنین گفت: "من یک طفل 9 ساله دارم و طی این مدت از راه های مختلف استفاده نمودم تا از طفل دومی جلوگیری نمایم. فعلاً میخواهم که یک طفل دیگر نیز داشته باشم و غرض اخذ مشوره به این کلینیک مراجعه نمودم. من و طفلم دارای صحت کامل میباشیم. من تمام امکانات را برای طفلم مهیا نموده ام و او به کلپ ورزشی نیز میرود."
یکتن دیگر در مورد گفت: "من دو طفل دارم و میخواهم که دیگر طفل بدنیا نیاورم زیرا من قادر نیستم تا بدرستی به تمام مشکلات آنها رسیده گی نمایم."
همچنان داکتر اکبری در مورد طبع دو جلد کتاب خود تحت عناوین درد های باطنی و اسلام و خانواده معلومات داد. نامبرده پیرامون برنامه های آینده این انجمن صحبت کرده گفت، قرار است دو کلینیک سیار برای زنان معیوب و کسانیکه در مناطق دوردست زندگی مینمایند، ایجاد گردد. طبق گفته های وی، بیش از صدها هزار زن غرض اخذ معلومات و مشوره در عرصه های گوناگون از کلینیک های آنها ملاقات مینمایند.
انجمن راهنمای خانواده افغان دارای 90 کارمند امور صحی و 35 کارمند داوطلب میباشد که در ولایات کابل، مزارشریف، ننگرهار و هرات به کمک مالی فدراسیون تنظیم خانواده های جهان مصروف خدمت به هموطنان شان میباشند.