23
جمعه, اسد

وقايه و معالجه ملاريا

Typography

The best prevention is to avoid malaria mosquito bites.

افغانستان نسبت به کشورهای غير افريقایی چهارمين کشور و در فهرست سازمان صحی جهان در حوزه مديترانه دومين کشوريست ‏که در  ٦٣ ولسوالی ١٢ ولايت مردم  در خطر بيماری ملاريا قرار دارد. ‏

دوکتور عبدالبشيرسرور معين  وزارت صحت عامه افغانستان گفت:“ملاريا نگرانى عمده صحى در افغانستان است که ٢٢ ميليون و ‏ششصد هزار  افغان در مناطق که در آن ملاريا موجود است، زندگى مى کنند.”‏
سازمان صحى جهان و ديگر  نهادهاى بين المللى از برنامه ملى کنترول ملاريا که  از طريق وزارت صحت عامه افغانستان در ‏چندين مرکز صحى در سراسرکشور تطبيق مى شود ، ميکند.‏
دوکتور سيد کرم شاه مسئول سازمان صحى جهان در افغانستان گفت:” کنترول و محو ملاريا در برنامه ستراتيژيک صحى  افغانستان ‏از ( ٢٠١٠—٢٠١٥ ) قرار دارد که شامل آزمايشات تشخيصيه،تداوى ملاريا و همچنان تحکيم شيوه هاى محافظت از ملاريا مى ‏باشد.”‏
جلوگيرى از ملاريا شامل محفاظت خود از گزيدن پشه ملاريا و خوردن ادويه ضد ملاريا مى باشد. مامورين صحت عامه تاکيد ‏ميکنند که اطفال و خانم هاى حامله بايد از رفتن به مناطق که ملاريا درآن  عموميت دارد، خود دارى کنند. ‏
بهترين شيوه جلوگيرى از ملاريا محافظت خود از گزيدن پشه ملاريا است. در ماه هاىيکه تکثر پشه ملاريا به اوج اش ميرسد و در ‏بيرون هوا تاريک باشد، بهتر است درداخل منزل بمانيد.
همچنان بهتر خواهد بود  تا در اتاق هاى کليکن دار، لباس هاى ‏محافظوى به تن نمائيد (لباس که  داراى پاچه و آستين هاى دراز باشد) و ادويه ضد حشره استعمال کنيد. ‏
زمان بين ظهور بيمارى و علايم ملاريا ٩ الى ١٤ روز مى باشد، هرچند بعضى علايم آن در مدت هفت روز ظاهر شده ميتواند. ‏علايم ملاريا ميتواند به وضع صحى عموى شما منوط گردد که شما چه نوع پارازيت ملاريا  داريد. ‏
در مراحل مقدماتى ،علايم  مرض ملاريا ، بعضى اوقات  با علايم امراض ديگر ناشى از باکترياها، ويروسها و پارازيتها مشابهت ‏ميداشته باشد .
علايم مرض ملاريا عبارت از تب ، احساس سردى ، عرق کردن ، احساس خستگى،دلبدى و استفراغ مى باشد.اين ‏علايم ميتواند بعد دوره  هاى متفاوت به اندازه متفاوت  ظاهرو ناپديد گردد.   مگر در ابتداء مريضى اين علايم شايد چنين مراحل ‏خاص را
طى نه نمايد. ‏
ظهور دورانى ملاريا به دوره زندگى پرازيت ملاريا که قسميکه با انکشاف، توليد منوط بوده که از حجرات سرخ خون و جگر در ‏جسم انسان  خارج مى شود. اين دوره علايم همچنان يک  شاخص عمده ابتلاشما به مرض
ملاريا مى باشد. ‏
علايم ديگر مرض ملاريا بشمول سرفه خشک، درد عضلات و کمرو بزرگ شده طحال ميباشد. دربعضى حالات ملاريا ميتواند به ‏لطمه زدن به فعاليت دماغ، نخاع شوکې ،گرفتن و يا ازدست دادن شعورمنجر شود. ‏
مبتلاشدن به پارازيت مرض ملاريا يک مرض جدى بوده که سبب تهديد زندگى مى شود. بدين مناسبت اگرشما  مظنون به ‏متبلاشدن په مرض ملاريا مى باشيد بايد هرچه زودتربه داکتر مراجعه نموده تا علت اين علايم را معلوم نمايد. ‏