یکی از ما باشید! به اردوی ملی افغانستان بپیوندید!

TV-Spots
Typography

کندهار، هلمند، نیمروز، ارزگان، زابل...
کشور ما خانه ماست...

میراث ما...
ما باید از خانواده و ارزش های خود در برابر دشمنان صلح حفاظت کنیم!
ما نیرومند هستیم!
ما مبارزهستیم!
ما محافظین آزادی هستیم!
ما سربازان افغان هستیم!
برای معلومات به شماره 0202612999 در تماس شوید و یا به نزدیکترین مرکز جلب و جذب مراجعه نمایید!
برای معلومات به شماره 142 در تماس شوید و یا به نزدیکترین مرکز جلب و جذب مراجعه نمایید!