موفقیت دولت ما موفقیت ماست!

TV-Spots
Typography

960-TV-UNI-GFA-16-001

اب که یکی از مهمترین منابع طبیعی کشور ماست برای مردم ، تجارت و صنعت بسیار حیاتی است.

بند سلما که یکی از بزرگترین بندهای افغانستان بشمار میرود تکمیل گردیده است. این بند برای افغانستان ارزش حیاتی دارد و میتواند دربخش تولید برق ، تقویت سکتور زراعت و تهیه آب صحی کشور کمک کند و نیز زمینه کار به یکتعداد زیاد مردم مهیا خواهد شد،
این یک پروژه 300 میلیون دالری بند آبی و آبیاری که ظرفیت تولید 42 میگا وات برق و آبیاری بیش از 80000 هکتار زمین را دارد
این کار دولت افغانستان به معنی نهادن یک خشت بنیادی برای پیشرفت و ثبات درازمدت در کشوراست. ما میتوانیم با حمایت تلاشها در راستای ترقی و توسعه اقتصادی ، کشور و آینده کودکان مان را بسازیم


این ویدیو را به زبان دری تماشا نمائید:

https://youtu.be/BuuAOVwq2ZU