A-29 سوپرتکانو در جریان ماموریت و شلیک

TV-Spots
Typography

A-29-Super-Tacanoهوا پیمای سوپرتکانو برای عملیات های سبک نظامی ، مبارزه با دهشت افگنی ، حمایت هوایی با فاصله نزدیک و ماموریت های تحقیقی در مناطق با تهدید کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنان از این هوا پیما برای آموزش پیلوتان نیز استفاده میگردد.
این هوا پیمایی طور طراحی گردیده است که میتواند در درجات حرارت بلند و رطوبت و عراضی نا هموار فعالیت  نماید.
سوپر تکانو در هرنوع شرایط ماموریت خود را انجام میدهد.