17
دوشنبه, جوزا

اسلام ما را امر میکند تا هر روز زنده گی خود را در طلب علم ومعرف صرف نمائیم

اسلام ما را امر میکند تا هر روز زنده گی خود را در طلب علم و معرفت صرف نمائیم. به همین منظور حکومت سعی می نماید تا کیفیت تعلیم و تربیه را برای اطفال ما بهبود بخشد.