23
پنجشنبه, ثور

پولیس ملی افغان در خدمت مردم

TV-Spots
Typography

ANP at the Service of the People

پولیس ملی افغان که با مشکلات روزمره مردم  سر وکار دارند. از طریق پولیس اجتماعی، پولیس ترافیک و اداره آطفاییه  زندگی مردم را نجات و سفر مطمین را به همه فراهم مینمایند.

پولیس ملی افغان که با مشکلات روزمره مردم  سر وکار دارند. از طریق پولیس اجتماعی، پولیس ترافیک و اداره آطفاییه  زندگی مردم را نجات و سفر مطمین را به همه فراهم مینمایند.
پولیس نظم عامه گزمه های را انجام میدهند تا افغان ها را در بیان افکار و امرار زندگی شان بدون ایجاد خشونت علناً اطمینان بخشند.
درحالات بحرانی قطعه خاص پولیس اطمینان میدهد تا هیچ فرد مخرب از قانون از طریق پولیس ضد آشوب  و نیروی واکنش سریع فرار نخواهد کرد.
با این حال ایجاد یک فضای مناسب برای توسعه بدون تلاش های پولیس سرحدی ملی افغان که از سرحدات کشور حفاظت میکنند امکان پذیر نخواهد بود.
پولیس یونیفورم پوش افغان
پولیس ملی نظم عامه
قطعه خاص پولیس
پولیس سرحدی افغان
پولیس ملی افغان در خدمت مردم

http://youtu.be/-Nl2A2YoxhI