23
Sun, Sep

بازار میوه کندز

Agriculture
Typography

نیرو های ملی و دفاعی امنیتی اافغانستان از اثر تلاش های زیاد یک محیط خوب را برای حاصلات خربوزه   در شهر کندز فراهم نمود.

بازار های کندز پر از محصولات زراعتی  که نماینگر یک ملت متحد میباشد .ما زمانی قادر به یک پارچگی می شویم که دشمنان کشور را نپزیریم و از نیرو های امنیتی پشتیبانی نمایم